Anunturi pentru achizitii publice

Primaria comunei Buces
sat Buces, nr. 79, cod postal 337135, judetul Hunedoara , ROMANIA
telefoane +40 254 684 328 sau tel/fax +4 0254 684 338
e-mail: primariabuces@clicknet.ro

[ribbon toplink=”true”]ANUNTURI PUBLICE[/ribbon]

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr.151/10.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

       Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Partenerul, Primaria comunei Buces vă invită să depuneti oferta pentru SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA CURS ,, COMPETENTE ANTREPRENORIALE,, pentru proiectul „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate,, -POSDRU/183/5.1/S/151480, conform infomațiilor de mai jos:

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumirea, adresa si punctul de contact:
COMUNA BUCEȘ, cu sediul in Buceș, str. Principala, nr. 79, judetul Hunedoara, cod postal 337135, telefon 0254684328, fax 0254684338, email primariabuces@gmail.com, cod fiscal 4374202, IBAN RO09TREZ3695040XXX001508, RO84TREZ369501401X001509 deschis la Trezoreria BRAD, reprezentata prin Achim Marcus Traian, avand funcţia de Primar, Giurgiu Sanda, secretar

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1.Descriere
Obiectul achiziției directe: Furnizare servicii formare profesională SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA CURS ,,COMPETENTE ANTREPRENORIALE,, conform Specificațiilor tehnice.

II.2.Valoare estimată: 47250 lei.

Sectiunea III: CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut

Sectiunea IV: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
IV.1) Conditii referitoare la contract
IV.1.1. Principalele modalități de finanțare și plată
Fonduri structurale – contract „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate,, -POSDRU/183/5.1/S/151480,

IV.1.2. Legislaţia aplicata
Achiziția publică se va desfășura în conformitate cu OUG nr. 34/2006.

IV.2) Condiții de participare
Oferta tehnică: va respecta prevederile din secțiunea II. Specificații tehnice

Oferta financiară: Valoarea ofertei se va încadra în limitele prevăzute în prezenta documentație. Achizitorul poate să respingă ofertele depuse având valori mai mari decât valoarea estimată a achiziției, doar pentru acest motiv. Achizitorul poate să respingă ofertele depuse având valori nejustificat de mici faţă de valoarea estimată a achiziției, doar pentru acest motiv, dacă, în urma clarificărilor nu se dovedesc cu exactitate, în raport cu specificațiile contractului, avantajele tehnice şi financiare ale ofertei.

Documente de eligibilitate : Ofertantul va prezenta următoarele:
– Formularul 1 – Declaraţie privind eligibilitatea (original)
– Formularul 2 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 (original)
– Formularul 3 – Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006
(original)
– Formularul 4 – Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (original)
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
a) pentru persoane juridice/fizice române
– Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, autorizaţie de funcţionare / altele echivalente (în xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă)
b) pentru persoane juridice/fizice străine
– documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional (în xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă şi traducere legalizată în limba română)
Capacităţii tehnice şi/sau profesionale

Autorizaţia de furnizor de formare profesională ,, COMPETENTE ANTREPRENORIALE,, care să fie valabilă până la finalul cursului.

SECTIUNEA V: PREZENTAREA OFERTEI

V.1.Limba de redactare a ofertei: Romana

V.2.Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile

V.3. Data limită de depunere a ofertei şi locul: 14.09.2015

COMUNA BUCEȘ, cu sediul in Buceș, str. Principala, nr. 79, judetul Hunedoara, cod postal 337135, telefon 0254684328, fax 0254684338, email primariabuces@gmail.com,

V.4.Modul de prezentare a propunerii
Oferta tehnică: Ofertantul trebuie să transmită un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original sau în copie, după caz, electronic sau fizic la adresa menționată mai sus

COMUNA BUCEȘ, cu sediul in Buceș, str. Principala, nr. 79, judetul Hunedoara.

Oferta financiară: Oferta va fi prezentată în lei (inclusiv şi exclusiv TVA, dacă este cazul) şi va cuprinde valoarea fermă totală a serviciilor oferite în conformitate cu specificațiile tehnice propuse.

SECTIUNEA VI: INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE
VI.1. Informaţii referitoare la termenele pentru prestarea serviciilor:
Serviciile vor fi furnizate în termenul stabilit de comun acord. Prelungirea termenului de prestare nu poate depăşi 5 zile calendaristice şi se poate face prin act adiţional la contractul de furnizare, ca urmare a solicitării scrise şi motivate a prestatorului. Achizitorul nu este obligat să accepte solicitarea prestatorului, putând decide rezilierea contractului prin constatarea imposibilităţii prestatorului de a-şi respecta obligaţiile contractuale.

VI.2 Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile de actualizare/modificare a preţului contractului de achiziţie
Plata se va efectua în termen de maxim 60 zile de la data emiterii facturilor și livrării serviciilor. Facturile vor fi achitate de achizitor inclusiv prin mecanismul decontării cererilor de plată, în termenele legale prezăzute de acest mecanism.
Prețul contractului nu se ajustează.
Contractul va putea fi modificat în următoarele condiţii:
– Modificările contractului pot fi făcute doar în perioada de execuţie a contractului, acceptate de ambele părţi prin încheierea uni act adiţional;
– Modificările legate de termenele de livrare pot fi iniţiate şi acceptate de achizitor doar în interiorul termenelor de livrare deja convenite şi acceptate, la semnarea contractului sau a unui act adiţional, după caz. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial;

II. SPECIFICAȚII TEHNICE

Proiectul: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate, POSDRU/183/5.1/S/151480 Axa prioritară: 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare” , DMI: 5.1 –  „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Proiectul este derulat de ASOCIAȚIA MONTANA MOȚILOR in PARTENERIAT cu  PRIMĂRIA COMUNEI BUCEȘ, Achizitorul este COMUNA BUCEȘ

         Cursul 
Obiectiv operational :
O.s.2. Imbunătăţirea calităţii resurselor umane din zone foste industrializate in mediul urban, inclusiv zonele limitrofe, prin formarea profesionala a 16 pers. in ocupatia ,, COMPETENTE ANTREPRENORIALE  astfel incat sa se faciliteze accesul la ocupare durabila al acestora.

Activitati:
7.2. FP in ,,COMPETENTE ANTREPRENORIALE”, preponderent, interactiv, pentru minim 25 pers impreuna cu activitati suport (consiliere antreprenoriala, elaborare ghid)
Tematica, continutul, metodologia, planificarea si evaluare cursuri de calificare sunt responsabilitatea furnizorilor autorizati si se vor derula conform Contractului de servicii si a Normelor legale. In urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, participantii vor primi „Certificat de absolvire” recunoscut de MMFPS si MECT si vor dobandi competente in conformitate cu Standardul Ocupational, recunoscute pe intreg teritoriul Uniunii Europene.

1 Elaborare si multiplicare “Ghidul antreprenorului de succes” material suport, minim 25 buc. – si un exemplar martor – ghidul va contine minim 70 pagini A4.
2.Cursul de formare profesionala “Cum sa fii antreprenor de succes” – teorie si practica, cu module: Notiuni de legislatie, TIC in afaceri, Notiuni de marketing, Planul de afaceri, pt minim 25 persoane, finalizat cu “Certificat de Absolvire”
3.Asistenta si consultanta din partea furnizorului contractat, in elaborarea planului de afaceri de catre participanti

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire in urma caruia participantii vor obtine un certificat de absolvire eliberat de ANC si recunoscut de Ministerul Muncii, Familie si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Valoarea estimate a cursului: 1890 Lei/participant.

Primaria Buces va asigura plata cheltuielilor cu:
Asigurarea de “Materiale consumabille necesare participantilor la cursuri”;
Cheltuieli cu transportul cursantilor de la domiciliu la locatia defasurarii cursurilor de formare profesionala;
Cheltuielile cu inchirierea spatiului in care se vor desfasura cursurile

Ofertanţii trebuie să facă dovada că au acest program de formare autorizat de către ANC, conform celor de mai sus şi că autorizaţia este valabilă până la data de finalizare a contractului de servicii ce face obiectul acestei proceduri de achiziţii.

Cursul se va finaliza cu certificate de calificare conform OUG nr. 129/2000 republicata.

Responsabilităţi ale achizitorului în legătură cu organizarea programelor de formare:
• Achizitorul va realiza distribuirea participanţilor în grupe de formare

Responsabilităţi ale prestatorului de formare în legătură cu organizarea programelor de formare:
Furnizorul de formare selectat va asigura echipamentele necesare pentru susţinerea programelor de formare (laptop, videoproiector, etc.).
Furnizorul de formare va organiza examenele de certificare a participanţilor la curs şi va asigura toate materialele necesare pentru examinare;
Furnizorul de formare va elibera certificatele de calificare pentru cursanţii care au finalizat cursul de formare.
Furnizorul de formare va transmite liste de prezenta la curs zilnice semnate in original de fiecare participant la curs si de catre lector
Furnizorul va transmite copii dupa toate documentele realizate in timpul cursului.

Responsabilităţi comune ale Autorităţii contractante şi prestatorului de formare selectat în legătură cu organizarea programelor de formare:
• Locaţia şi data la care se demarează programele de formare va fi stabilită între achizitor şi furnizorul selectat.
• Furnizorul de formare selectat va stabili împreună cu reprezentanţii achizitorului calendarul exact al desfăşurării programelor de formare şi datele pentru susţinerea examenului de absolvire.

Elemente de identitate vizuală
Toate materialele utilizate în cadrul programului de formare care nu necesită respectarea unor formulare standard impuse de lege vor respecta instrucţiunile privind identitatea vizuală comunicate de către AMPOSDRU (Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) pe site-ul www.fseromania.ro, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – AM POS DRU, secţiunea Implementare proiecte, documentul Manual de identitate vizuală, precum si a elementelor de identitate ce vor fi comunicate de către achizitor pe parcursul realizării serviciilor de formare.

PRIMAR,
MARCUS ACHIM TRAIAN

__________________________________________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 127/14.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

Către,
SC TOP TECH SRL, DEVA, judeţul HUNEDOARA,

       Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

            Pentru derularea proiectului, partenerul Primaria comunei Buces, intenționează demararea procedurilor de achizitie pentru MATERIALE CONSUMABILE NECESARE GRUPULUI TINTĂ pentru proiectul „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate- POSDRU/183/5.1/S/151480”.
În acest sens vă rugam să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pentru:
Materiale consumabile necesare grupului tintă:.respectiv 150 mape pentru participanti, mape care vor conține: mapa plastic plic inscriptionata conform manualului de identitate vizuala, pixuri 4 buc , etichete min. 100x50mm, 100 buc/set, pasta corectoare cu banda 2 buc, memory stick 8 GB, DVD 10 buc, marker 4 buc;
Orice menţiune din cadrul prezentei documentaţii,referitoare la anumite specificaţii tehnice care indică o anumită sursă ,origine ,producţie,un procedeu special,o marcă de fabrică sau de comerţ ,un brevet de invenţie ,o licenţa de fabricaţie are caracter excepţional şi este folosit doar pentru a descrie suficient de precis şi inteligibil obiectul contractului considerându-se de către autoritatea contractantă că este întotdeauna însoţita de menţiunea “ sau echivalent”.

Valoarea estimată totală a contractului este de 3560 EURO fara TVA.

Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.

Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ de înregistrare fiscala, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.
Oferta va conţine:
preţul unitar în RON, cu/fără TVA
perioada de valabilitate a ofertei: minim 10 zile de la data depunerii.
Termen limita de depunere a ofertei 30.09.2015

Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.
Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 2 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

_________________________________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 123/14.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

Către,
SC TIPO-REX SRL, ALBA IULIA

     Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Pentru derularea proiectului, partenerul Primaria comunei Buces, intenționează demararea procedurilor de achizitie pentru MATERIALE DE INFORMARE SI PUBLICITATE pentru proiectul „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate- POSDRU/183/5.1/S/151480”.
În acest sens vă rugam să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pentru:
Materiale de informare si publicitate: 100 buc brosuri-buletin informativ, 100 buc afise proiect, 200 buc pliante, 2 buc banner, 4 buc roll-up, inclusiv grafica, design, editare.

„Orice menţiune din cadrul prezentei documentaţii,referitoare la anumite specificaţii tehnice care indică o anumită sursă ,origine ,producţie,un procedeu special,o marcă de fabrică sau de comerţ ,un brevet de invenţie ,o licenţa de fabricaţie are caracter excepţional şi este folosit doar pentru a descrie suficient de precis şi inteligibil obiectul contractului considerându-se de către autoritatea contractantă că este întotdeauna însoţita de menţiunea “ sau echivalent”.

Valoarea estimată totală a contractului este de 1122 EURO fara TVA.

Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.

Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ de înregistrare fiscala, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.
Oferta va conţine:
preţul unitar în RON, cu/fără TVA;
perioada de valabilitate a ofertei: minim 10 zile de la data depunerii.
Termen limita de depunere a ofertei 22.09.2015

Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.
Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 2 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

________________________________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 131/14.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

Către,
SC TIPO-REX SRL, ALBA IULIA

       Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Pentru derularea proiectului, partenerul Primaria comunei Buces, intenționează demararea procedurilor de achizitie pentru MOBIER SET- CABINET CONSILIERE/MEDIERE pentru proiectul „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate- POSDRU/183/5.1/S/151480”.
În acest sens vă rugam să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pentru:
Mobier set- Cabinet consiliere/mediere (birou cu scaun -1buc, fiset dosare -1 buc, canapea -1 buc, 2 fotoliu – 2buc, masuta – 1 buc, etajera – 1 buc)

Orice menţiune din cadrul prezentei documentaţii,referitoare la anumite specificaţii tehnice care indică o anumită sursă ,origine ,producţie,un procedeu special,o marcă de fabrică sau de comerţ ,un brevet de invenţie ,o licenţa de fabricaţie are caracter excepţional şi este folosit doar pentru a descrie suficient de precis şi inteligibil obiectul contractului considerându-se de către autoritatea contractantă că este întotdeauna însoţita de menţiunea “ sau echivalent”.

Valoarea estimată totală a contractului este de 1604 EURO fara TVA.

Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.

Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ de înregistrare fiscala, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.
Oferta va conţine:
preţul unitar în RON, cu/fără TVA
perioada de valabilitate a ofertei: minim 10 zile de la data depunerii.

Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.
Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 2 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

_____________________________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 135/14.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

Către,
SC TIPOREX SRL

        Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Pentru derularea proiectului, partenerul Primaria comunei Buces, intenționează demararea procedurilor de achizitie pentru PAPETARIE SI BIROTICA PENTRU DERULAREA ACTIVITATII pentru proiectul „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate- POSDRU/183/5.1/S/151480”.
În acest sens vă rugam să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pentru:
Papetarie si birotica pentru derularea activitatii, .respectiv:
– dosare- 320 buc,
– bibliorafturi- 90 buc,
-plicuri, despartitoare, etichete- 200 buc,
-ghilotine, capsatoare, perforatoare, (cu cleme, capse aferente)- 10 buc;
– hartie imprimanta – 150 topuri
– stick-uri 32 gb- 10 buc
– CD-uri- 50 buc
-folii protectoare- 400 buc
Orice menţiune din cadrul prezentei documentaţii,referitoare la anumite specificaţii tehnice care indică o anumită sursă ,origine ,producţie,un procedeu special,o marcă de fabrică sau de comerţ ,un brevet de invenţie ,o licenţa de fabricaţie are caracter excepţional şi este folosit doar pentru a descrie suficient de precis şi inteligibil obiectul contractului considerându-se de către autoritatea contractantă că este întotdeauna însoţita de menţiunea “ sau echivalent”.

Valoarea estimată totală a contractului este de 1309 EURO fara TVA, respectiv 5783 lei.

Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.
Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ de înregistrare fiscala, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.
Oferta va conţine:
preţul unitar în RON, cu/fără TVA
perioada de valabilitate a ofertei: minim 10 zile de la data depunerii.
Termen de depunere a ofertei 30.09.2015.

Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.
Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 2 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

_______________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 147/14.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

Către,
SC TRANSILVANIA INTEREPRESS SRL, DEVA

       Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Pentru derularea proiectului, partenerul Primaria comunei Buces, intenționează demararea procedurilor de achizitie pentru SERVICII FURNIZOR SPECIALIZAT CREARE PAG WEB PROIECT, INTRETINERE, ACTIVARE PORTAL „SOCIETATEA LUCRATORILOR DIN ZONE FOSTE INDUSTRIALIZATE”. LINK-URI, FORUM pentru proiectul „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate- POSDRU/183/5.1/S/151480”.
În acest sens vă rugam să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pentru:
Servicii furnizor specializat creare pag web proiect, intretinere, activare portal „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate”. Lik-uri, forum, conform celor de mai jos:
1. Cerințe tehnice minime obligatorii
1.1 Generalități
Site-ul de prezentare trebuie să servească drept o interfață care să cuprindă toate informațiile necesare despre activitatea proiectului. Design-ul trebuie să permită vizitatorului găsirea ușoară a informațiilor pe care le caută, dar să îi stârnească, în același timp, interesul pentru alte informații din conținutul site-ului.
Conținutul va fi complet administrabil și stocat parțial, sau total, în baza de date, fiind extras și furnizat la cererea clienților care accesează site-ul web.

Realizarea aplicațiilor îşi propune atingerea următoarelor obiective:
Interfaţă prietenoasă, intuitivă, uşor de utilizat pentru administrarea conţinutului Web;
Update rapid – preia modificările şi noile pagini create, în timp real;
Consistenţă Website – asigură consistenţa site-ului Web/platformei web, conţinutul fiind introdus automat în layout-ul paginii;
Flexibilitate Website – se adaptează foarte ușor restructurării şi redesign-ului interfeţei paginilor;
Securitate sporită a site-ului și platformei web prin acces controlat (drepturi diferențiate utilizatori, accesul pe baza de roluri / profil);
Reducerea gradului de repetabilitate a informaţiilor în cadrul site-ului/platformei;
Optimizarea indexării în cadrul motoarelor de căutare prin posibilitatea definirii unor elemente de metadată web (keywords-uri).

Site-ul și platforma web vor avea două secţiuni:
– interfața cu utilizatorul (partea vizibilă a aplicației – ceea ce vor vizualiza vizitatorii);
– secțiunea de administrare (utilizarea unui framework pentru managementul conținutului care va include o interfață prietenoasă, ce permite utilizarea intuitivă, astfel încât pentru actualizarea site-ului si a tuturor modulelor portalului să nu fie necesară o pregătire tehnică de specialitate a persoanelor care vor fi desemnate pentru a realiza modificări de conținut).
Pentru partea de back-end, accesul se va face pe bază de username şi parolă, iar aplicaţia va oferi posibilitatea de publicare a informaţiei doar în funcţie de drepturile de acces ale utilizatorilor, definite de administrator. Administratorul va putea realiza managementul utilizatorilor (creare/ştergere/alocare drepturi) direct din interfaţa de administrare.
Aplicația va trebui să se supună următoarelor considerente:
– Compatibilitate – Aplicația trebuie să poată opera cu alte produse similare create după aceleași considerente.
– Extensibilitate – Să se permită adăugarea facilă de noi capabilități fără modificări majore în arhitectura aplicației.
– Robustețe – aplicația trebuie să rămână stabilă și să opereze la parametrii ceruți în condiții de stres, să tolereze input imprevizibil sau invalid.
– Securitate – Aplicația va trebui să reziste influentelor externe ostile.
– Uzabilitate – Interfața cu utilizatorul (UI) va trebui să fie intuitivă, ușor de folosit, placută din punct de vedere estetic.

1.2 Cerințe de design ale site-ului web
– Prestatorul va prezenta 3 (trei) layout-uri diferite pentru prima pagină, care vor respecta elementele de identitate vizuală a proiectului, oferite de Achizitor;
– Culori: contractantul va folosi o paletă standard de culori pentru text, fundaluri, gif-uri animate, în concordanță cu Manualul de identitate vizuală al POSDRU;
– Fonturi: furnizorul va folosi o familie (familii) de font-uri pentru a asigura lizibilitatea textului;
– Rezoluţia ecranului: contractantul va realiza un design independent de rezoluţie; rezoluția optimă recomandată pentru pagină va fi de 1024×768 ;
– Imagini: contractantul va optimiza imaginile pentru vizualizare ; excepţiile vor fi specificate de către beneficiar.
– Pentru un articol: buton “Export PDF”, buton “Printare”, buton “Trimite prin e-mail ”, buton « like » pentru Facebook;
– Interfaţă user-friendly (uşor de navigat, simplă şi intuitivă) în adăugarea, ştergerea, redenumirea meniurilor;
– Pagina de Contact va avea integrată harta google cu localizarea sediului Beneficiarului si al celorlalti membrii din proiect;
– Formular online de contact (câmpurile vor fi definite de Achizitor);
– În funcţie de extensia documentelor încărcate în site (.xls, .doc, .pdf, .ppt etc), va fi afişat icon-ul specific tipului de fişier, înaintea denumirii documentului ;
– Management fişiere (grupare fişiere pe foldere în funcție de anumite categorii, stabilite de către administrator);
– Administratorul va putea filtra documentele încărcate în website, după anumite criterii.

1.3 Cerințe legate de uzabilitate
Prestatorul va respecta următoarele cerinţe:
– Siglele site-ului vor fi amplasate în header pe fiecare pagină a site-ului;
– Partea de navigaţie în site nu va ocupa mai mult de 20% din pagină;
– Harta site-ului va fi în două formate: unul pentru vizitatori, într-o formă accesibilă, şi unul pentru principalele motoare de căutare (cel puţin Google, Yahoo, MSN) într-un fişier de tip XML (sitemap.xml);
– ID diferit pentru fiecare pagină care să reflecte conţinutul paginii în cauză;
– Opţiune de mărire/micşorare a fonturilor;
– Administratorul va avea posibilitatea de monitorizare a frecvenţei de vizualizare şi utilizare (accesare) de către utilizatori a paginilor şi posibilitatea identificării traiectoriei click-urilor în vederea analizării ergonomiei interfeţei de internet. Mai multe detalii sunt prezentate in capitolul “Cerinte de rapoarte statistice”.

1.4 Cerințe legate de performanța aplicației și optimizare
– Timpul mediu de încărcare a unei pagini: 2-3 secunde, în funcție de tipul de conexiune de care dispune utilizatorul;
– Disponibilitate 99.9% (sau 24/7 exclusiv perioadele de mentenanță);
– Capacitatea de a răspunde într-un timp rezonabil unui număr de cel puţin 200 de vizitatori unici pe lună pentru pagina de Internet, cu timpul mediu de încărcare a unei pagini per utilizator definit mai sus;
– Capacitatea de a suporta cel puţin 10 utilizatori interni cu diverse roluri de administrare;
– Suport pentru furnizarea de fluxuri video şi audio;
– Indexarea cuvintelor cheie, titlului paginii, conţinutului, titlurilor link-urilor pentru o mai bună performanţă;

1.4.1. Optimizare conținut:
Prestatorul va asigura iniţial promovarea site-ului Achizitorului prin motoarele de căutare cele mai folosite (cel puţin Google, Yahoo, MSN). Pentru acest mod de promovare se vor respecta toate condiţiile necesare pentru optimizarea site-ului/ platformei pentru căutare SEO – definirea de cuvinte şi fraze cheie, folosirea şi actualizarea tag-urilor Meta pentru descriere, includerea cuvintelor cheie definite în tag-urile TITLE de pe toate paginile. Prestatorul va prezenta Achizitorului un raport verificabil, din care să rezulte activitatea desfăşurată în acest sens în etapa de prestare a serviciilor.
Aplicația trebuie să permită afișarea informațiilor din portal, în funcție de popularitatea și frecvența de căutare a termenilor cheie prin motorul de căutare.
Prestatorul va propune o strategie de atragere trafic calificat prin intermediul motoarelor de căutare și va efectua optimizarea site-ului/ platformei dupa următoarele criterii:
– Analiza cuvinte cheie pentru optimizare;
– Analiza poziție site/ platforma în motoare de căutare ;
– Optimizare conținut pagini și, dacă este necesar, va sugera modificare conținut pentru o mai bună indexare;
– Optimizare sursă HTML, cu încorporare de cuvinte cheie în tag-uri și link-uri;
– Optimizare de structură a site-ului/platformei: prestatorul va sugera adăugarea de pagini noi, ca urmare a perioadei de cercetare cerută anterior;
– Va genera fișiere de tip “sitemap” cu informații despre paginile web și importanța lor în cadrul site-ului și va subscrie aceste fișiere către cele mai importante motoare de căutare;
– Subscrierea site-ului/platformei la directoare web;
– Va subscribe link-ul site-ului/platformei către cât mai multe resurse web (alte site-uri, blog-uri, forum-uri) ;
– Optimizare site pentru mobil ;
– Conţinut optimizat pentru următoarele navigatoare:Internet Explorer; Firefox; Google Chrome; Opera; Safari
– Cerinţe Sistem de operare: Windows; Linux;
– Posibilitate de previzualizare articole/documente;

1.5 Cerințe de securitate
– Să fie configurat astfel încât să ofere protecţie pentru vulnerabilităţi:
– Posibilitatea ca administratorul să fie avertizat prin e-mail, sms etc., despre apariţia unei probleme în site – Problem Notification & System Monitoring;

1.6 Cerințe de suport
– Prestatorul va asigura instruirea personalului achizitorului care va fi implicat în administrarea şi exploatarea curentă a site-ului/ platformei Achizitorului;
– Prestatorul va asigura gratuit suport tehnic pe toată durata implementării site-ului Achizitorului;
– Prestatorul va asigura, pe o perioadă de 12 de luni de la finalizarea proiectului, rezolvarea cu titlu gratuit şi prin mijloace proprii, a nefuncţionalităţilor de ordin software, precum şi corectarea erorilor apărute;
– Prestatorul va furniza achizitorului codul sursă şi dreptul de modificare aferent aplicației software dezvoltate, licențele pentru eventuale softuri utilizate de la terţi şi toată documentația aferentă site-urilor.

2. Cerințe de structură și funcționalități pagina generală de prezentare a proiectului
Site-ul general de prezentare al proiectului trebuie dezvoltat și structurat ca portal informațional destinate tuturor categoriilor de public țintă vizate. Acestea trebuie să fie organizate în mod arborescent, pe categorii și subcategorii.
Structura paginii de Internet va fi transmisă Prestatorului de către Achizitor.

2.1 Pagini statice
Majoritatea paginilor vor fi pagini statice, de tip text, care trebuie să fie administrate, modificate şi actualizate, la nivelul conţinutului, în mod facil şi direct (online) de către personalul Achizitorului însărcinat cu administrarea site-ului.

2.2 Pagini dinamice cu conţinut filtrat
Site-ul va dispune şi de pagini dinamice care vor returna conţinut în urma unor interogări ale vizitatorilor. Este necesar ca anumite informaţii să fie stocate într-o bază de date şi să fie accesate de către vizitatori printr-un motor de căutare avansată, după o serie de criterii. Dacă vizitatorul iniţiază căutarea, fără a selecta un criteriu de căutare, aplicaţia va returna lista completă a documentelor introduse în baza de date.

2.3 Lista de articole (comunicate, newslettere, evenimente, anunţuri)
Lista va permite afişarea unui număr nelimitat de articole de tip text. Articolele vor putea fi prezentate prin una sau toate din modalităţile următoarele: prin enumerarea celor mai recente articole, prin opţiune de list box sau prin enumerarea tuturor articolelor. Lista de articole afişate prin enumerare va permite ataşarea de imagini, fişiere audio şi video cu redare din pagină.

2.4 Management galerie multimedia (interfaţă pentru resurse disponibile pentru download, de tip foto, audio, video). Galeria media este o secţiune a site-ului care va permite postarea diferitelor materiale foto, video sau audio create de achizitor şi destinate publicului larg sau specializat. Este important să existe posibilitatea de a posta şi materiale de o calitate foarte bună şi dimensiuni mari, în diverse formate. Secţiunea trebuie să permită categorizarea conţinutului. Fișierele video trebuie sa fie redate direct în website cu ajutorul unui player.

2.5 Motor de căutare în site
Site-ul va avea un motor de căutare după cuvinte cheie introduse de utilizator, căutarea efectuându-se în conţinut, legislaţie, comunicate, evenimente, documente încărcate etc. În cazul căutarii multiple (două sau mai multe cuvinte) rezultatul trebuie să fie mai restrans în sensul că se va afisa doar conținutul care include întreg grupul de cuvinte căutat. Rezultatele căutării vor fi afişate în funcţie de categoria din care fac parte cu evidenţiere.
Ofertantul va preda beneficiarului administrarea site-ului la finalizarea implementării.

3. Termene de dezvoltare şi implementare
Prestatorul are obligaţia de a presta toate serviciile care fac obiectul achiziţiei (inclusiv instruirea personalului Achizitorului) în termen de maxim 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului.
Prestatorul va trebui să depună, împreună cu oferta tehnică, și un plan de realizare a acestui obiectiv, concentrat pe oferirea de livrabile imediate și precise care să satisfacă nevoia Autorității Contractante de a putea comunica în mod coerent și fără disfuncționalități.
Achizitorul va oferi Prestatorului orice informații pe care le deţine şi care sunt necesare pentru prestarea corespunzătoare a serviciilor ce fac obiectul achiziţiei, în termen de maxim 1 (o) zi lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

4. Cerinţe testare soluţie
Testarea variantelor beta va avea loc numai în timpul programului normal de lucru al echipelor de management de proiect şi în prezenţa echipei tehnice desemnate.

5. Cerinţe de acceptanţă
Aplicația trebuie să funcţioneze conform cerinţelor stabilite anterior.

6. Cerinţe obligatorii
Locul de prestare a serviciilor este sediul Achizitorului;
Prin semnarea fără obiecţii a procesului-verbal de recepţie finală se va certifica prestarea tuturor serviciilor care fac obiectul contractului, cu respectarea prevederilor cerintelor, incluzând, fără limitare, realizarea aplicaţiei software, instalarea şi funcţionarea corespunzătoare a acesteia, instruirea personalului Achizitorului şi primirea de către Achizitor.

7. Termen de plată
Termenul de plată a facturii aferentă serviciilor este de 60 de zile de la emiterea facturii, ulterior semnării procesului verbal de recepție a serviciilor.

Orice menţiune din cadrul prezentei documentaţii,referitoare la anumite specificaţii tehnice care indică o anumită sursă ,origine ,producţie,un procedeu special,o marcă de fabrică sau de comerţ ,un brevet de invenţie ,o licenţa de fabricaţie are caracter excepţional şi este folosit doar pentru a descrie suficient de precis şi inteligibil obiectul contractului considerându-se de către autoritatea contractantă că este întotdeauna însoţita de menţiunea “ sau echivalent”.
Valoarea estimată totală a contractului este de 8854 EURO fara TVA (39113 lei).
Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.
Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ de înregistrare fiscala, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.
Oferta va conţine:
preţul unitar în RON, cu/fără TVA
perioada de valabilitate a ofertei: minim 10 zile de la data depunerii.

Termen limita de depunere oferta 30.09.2015 ora 12,00.

Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.
Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 2 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 143/14.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

Către,
SC TOP TECH SRL, DEVA, judeţul HUNEDOARA,

Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Pentru derularea proiectului, partenerul Primaria comunei Buces, intenționează demararea procedurilor de achizitie pentru CONSUMABILE ORIGINALE PENTRU FUNCȚIONAREA MULTIFUNCȚIONALEĂ SI IMPRIMANTĂ COLOR pentru proiectul „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate- POSDRU/183/5.1/S/151480”.
În acest sens vă rugam să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pentru:
Consumabile originale pentru funcționarea a 2 multifuncționale si 3 imprimante :.
BROTHER MFC-COLOR – tonner tip TN 2320, 8 bucati din fiecare model
XEROX- tonner tip 06R01461, 06R01462, 06R01463, 06R01464, 2 bucati din fiecare model
KIT MFC -COLOR – tonner tip DR-2300, 2 bucati
CILINDRU MFC-COLOR- 5 bucati
Orice menţiune din cadrul prezentei documentaţii,referitoare la anumite specificaţii tehnice care indică o anumită sursă ,origine ,producţie,un procedeu special,o marcă de fabrică sau de comerţ ,un brevet de invenţie ,o licenţa de fabricaţie are caracter excepţional şi este folosit doar pentru a descrie suficient de precis şi inteligibil obiectul contractului considerându-se de către autoritatea contractantă că este întotdeauna însoţita de menţiunea “ sau echivalent”.

Valoarea estimată totală a contractului este de 3244 EURO fara TVA.
Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.
Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ de înregistrare fiscala, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.
Oferta va conţine:
preţul unitar în RON, cu/fără TVA
perioada de valabilitate a ofertei: minim 10 zile de la data depunerii.
Termen limita de depunere a ofertei 30.09.2015.

Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.
Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 2 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

_____________________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr.161/15.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

       Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Partenerul, Primaria comunei Buces vă invită să depuneti oferta pentru SERVICII SPECIALIZATE DE CONSILIERE SI MEDIERE PE PIATA MUNCII CONFORM HG 277 DIN 21.03.2002 IN CADRUL POSTULUI DE EXPERT CONSILIERE SI ASISTENTA PSIHOLOGICA SI MEDIERE IN MUNCA pentru proiectul „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate,, -POSDRU/183/5.1/S/151480, conform infomațiilor de mai jos:
Furnizarea de servicii specializate de consiliere si mediere pe piata muncii de catre un furnizor acreditat de servicii de consiliere si mediere cf HG nr. 277/21.03.2002
Consiliere psihologica individualizata pt. 150 persoane pt cresterea increderii si respectului fata de sine, consiliere profesionala si consiliere de grup pentru obiective comune.
Instruire activa in tehnici de cautare a unui loc de munca, folosindu-se instrumente specifice: plan personal, plan de actiune pentru ocupare, CV-ul, interviul de angajare, pt. Minim 75 persoane.
Medierea in munca, inclusiv electronica, prin:
-informare directa privind oportunitatile de ocupare/regionale- pt asigurarea mobilitatii ocupationale, sectoriale, geografice
-consultarea de materiale aflate la,,punct de informare si documentare pe piata muncii,, și mediere electronica
Contactarea angajatorilor si acompaniere pentru ocuparea in munca
Evaluare psihologica si aptitudinala a minim 75 persoane si recomandarea programelor de FP in acord cu profilul aptitudinal si domeniile de interes ale economiei locale/regionale

Valoarea estimată totală a contractului este de 8603 EURO, respectiv 38000 lei.
Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.
Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
– documente care atesta pregatirea dvs. profesionala in domeniu. (minim copie dupa certificatul de acreditare conform HG 277/2002 si CV-ul expertului)
Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.
Oferta va conţine:
preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;
perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.
Termen limita de depunere a ofertei 16.09.2015

Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.
Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 5 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN
_______________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr.161/15.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

       Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Partenerul, Primaria comunei Buces vă invită să depuneti oferta pentru SERVICII SPECIALIZATE DE CONSILIERE SI MEDIERE PE PIATA MUNCII CONFORM HG 277 DIN 21.03.2002 IN CADRUL POSTULUI DE EXPERT CONSILIERE SI ASISTENTA PSIHOLOGICA SI MEDIERE IN MUNCA pentru proiectul „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate,, -POSDRU/183/5.1/S/151480, conform infomațiilor de mai jos:
Furnizarea de servicii specializate de consiliere si mediere pe piata muncii de catre un furnizor acreditat de servicii de consiliere si mediere cf HG nr. 277/21.03.2002
Consiliere psihologica individualizata pt. 150 persoane pt cresterea increderii si respectului fata de sine, consiliere profesionala si consiliere de grup pentru obiective comune.
Instruire activa in tehnici de cautare a unui loc de munca, folosindu-se instrumente specifice: plan personal, plan de actiune pentru ocupare, CV-ul, interviul de angajare, pt. Minim 75 persoane.
Medierea in munca, inclusiv electronica, prin:
-informare directa privind oportunitatile de ocupare/regionale- pt asigurarea mobilitatii ocupationale, sectoriale, geografice
-consultarea de materiale aflate la,,punct de informare si documentare pe piata muncii,, și mediere electronica
Contactarea angajatorilor si acompaniere pentru ocuparea in munca
Evaluare psihologica si aptitudinala a minim 75 persoane si recomandarea programelor de FP in acord cu profilul aptitudinal si domeniile de interes ale economiei locale/regionale

Valoarea estimată totală a contractului este de 8603 EURO, respectiv 38000 lei.
Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.
Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
– documente care atesta pregatirea dvs. profesionala in domeniu. (minim copie dupa certificatul de acreditare conform HG 277/2002 si CV-ul expertului)
Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.
Oferta va conţine:
preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;
perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.
Termen limita de depunere a ofertei 16.09.2015

Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.
Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 5 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

______________________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr.119/16.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

       Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Pentru derularea proiectului, partenerul Primaria comunei Buces, intenționează demararea procedurilor de achizitie pentru contractarea SERVICII DE ADMINISTRARE CLADIRE ȘI SERVICII ARHIVARE DOCUMENTE pentru proiectul Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480.
În acest sens vă rugam să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pentru prestarea serviciilor proiectului mai sus menționat (SERVICII DE ADMINISTRARE CLADIRE ȘI SERVICII ARHIVARE DOCUMENTE).

Valoarea estimată totală a contractului este de 566 EURO/lună, respectiv 2500 lei/luna.
Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.

Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ de înregistrare fiscala, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.

Oferta va conţine:
preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;
perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.

Data limită de depunere a ofertei este de 22.09.2015, ora 12,30.

Analiza ofertei va avea loc în data de 22.09.2015, ora 13,00 la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.
Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 2 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

___________________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr.157/15.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

     Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Partenerul, Primaria comunei Buces vă invită să depuneti oferta pentru SERVICII DIFUZARE SPOTURI PUBLICITARE a activitatilor proiectului „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate,,  -POSDRU/183/5.1/S/151480, conform infomațiilor de mai jos:
ASIGURAREA ELABORARII SI DIFUZARII A 45 SPOTURI PUBLICITARE TRANSMISE LUNAR
Valoarea estimată totală a contractului este de 2368 lei (536EURO).
Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.
Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.
Oferta va conţine:
preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;
perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.
Termen limita de depunere a ofertei 01.10.2015

Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.
Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 5 zile de la data notificării scrise sau telefonice.
PRIMAR,

ACHIM MARCUS TRAIAN

________________________________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr.157/15.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

          Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Partenerul, Primaria comunei Buces vă invită să depuneti oferta pentru SERVICII EXPERT INFORMARE-DISEMINARE PUBLICITATE SI MEDIATIZARE a activitatilor proiectului „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate,, -POSDRU/183/5.1/S/151480, conform infomațiilor de mai jos:
ASIGURAREA ELABORARII DE MATERIALE PUBLICITARE ȘI ASIGURAREA MARKETINGULUI PUBLICITAR, INTOCMIND DOSAR DE PUBLICITATE CU OCAZIA FIECAREI ACTIUNI.
Valoarea estimată totală a contractului este de 30644 lei (6937 euro).
Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.
Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
– CV-ul expertului propus
Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.
Oferta va conţine:
preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;
perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.
Termen limita de depunere a ofertei 16.09.2015

Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.
Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 5 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

_____________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr.206/30.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

      Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Partenerul, Primaria comunei Buces vă invită să depuneti oferta pentru SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA CURS ,,TÂMPLAR UNIVERSAL ,, COR 7422 2.1 pentru proiectul „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate,, -POSDRU/183/5.1/S/151480, conform infomațiilor de mai jos:

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumirea, adresa si punctul de contact:
COMUNA BUCEȘ, cu sediul in Buceș, str. Principala, nr. 79, judetul Hunedoara, cod postal 337135, telefon 0254684328, fax 0254684338, email primariabuces@gmail.com, cod fiscal 4374202, IBAN RO09TREZ3695040XXX001508, RO84TREZ369501401X001509 deschis la Trezoreria BRAD, reprezentata prin Achim Marcus Traian, avand funcţia de Primar, Giurgiu Sanda, secretar

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1.Descriere
Obiectul achiziției directe: Furnizare servicii formare profesională SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA CURS ,,TÂMPLAR UNIVERSAL ,, COR 7422 2.1conform Specificațiilor tehnice.

II.2.Valoare estimată: 28800 lei.

Sectiunea III: CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut

Sectiunea IV: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
IV.1) Conditii referitoare la contract
IV.1.1. Principalele modalități de finanțare și plată
Fonduri structurale – contract „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate,, -POSDRU/183/5.1/S/151480,

IV.1.2. Legislaţia aplicata
Achiziția publică se va desfășura în conformitate cu OUG nr. 34/2006.

IV.2) Condiții de participare
Oferta tehnică: va respecta prevederile din secțiunea II. Specificații tehnice

Oferta financiară: Valoarea ofertei se va încadra în limitele prevăzute în prezenta documentație. Achizitorul poate să respingă ofertele depuse având valori mai mari decât valoarea estimată a achiziției, doar pentru acest motiv. Achizitorul poate să respingă ofertele depuse având valori nejustificat de mici faţă de valoarea estimată a achiziției, doar pentru acest motiv, dacă, în urma clarificărilor nu se dovedesc cu exactitate, în raport cu specificațiile contractului, avantajele tehnice şi financiare ale ofertei.

Documente de eligibilitate : Ofertantul va prezenta următoarele:
– Formularul 1 – Declaraţie privind eligibilitatea (original)
– Formularul 2 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 (original)
– Formularul 3 – Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006
(original)
– Formularul 4 – Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (original)
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
a) pentru persoane juridice/fizice române
– Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, autorizaţie de funcţionare / altele echivalente (în xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă)
b) pentru persoane juridice/fizice străine
– documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional (în xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă şi traducere legalizată în limba română)
Capacităţii tehnice şi/sau profesionale

Autorizaţia de furnizor de formare profesională ,,TÂMPLAR UNIVERSAL ,, COR 7422 2.1 care să fie valabilă până la finalul cursului.

SECTIUNEA V: PREZENTAREA OFERTEI

V.1.Limba de redactare a ofertei: Romana

V.2.Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile

V.3. Data limită de depunere a ofertei şi locul: 02.10.2015

COMUNA BUCEȘ, cu sediul in Buceș, str. Principala, nr. 79, judetul Hunedoara, cod postal 337135, telefon 0254684328, fax 0254684338, email primariabuces@gmail.com,

V.4.Modul de prezentare a propunerii
Oferta tehnică: Ofertantul trebuie să transmită un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original sau în copie, după caz, electronic sau fizic la adresa menționată mai sus

COMUNA BUCEȘ, cu sediul in Buceș, str. Principala, nr. 79, judetul Hunedoara.

Oferta financiară: Oferta va fi prezentată în lei (inclusiv şi exclusiv TVA, dacă este cazul) şi va cuprinde valoarea fermă totală a serviciilor oferite în conformitate cu specificațiile tehnice propuse.

SECTIUNEA VI: INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE
VI.1. Informaţii referitoare la termenele pentru prestarea serviciilor:
Serviciile vor fi furnizate în termenul stabilit de comun acord. Prelungirea termenului de prestare nu poate depăşi 5 zile calendaristice şi se poate face prin act adiţional la contractul de furnizare, ca urmare a solicitării scrise şi motivate a prestatorului. Achizitorul nu este obligat să accepte solicitarea prestatorului, putând decide rezilierea contractului prin constatarea imposibilităţii prestatorului de a-şi respecta obligaţiile contractuale.

VI.2 Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile de actualizare/modificare a preţului contractului de achiziţie
Plata se va efectua în termen de maxim 60 zile de la data emiterii facturilor și livrării serviciilor. Facturile vor fi achitate de achizitor inclusiv prin mecanismul decontării cererilor de plată, în termenele legale prezăzute de acest mecanism.
Prețul contractului nu se ajustează.
Contractul va putea fi modificat în următoarele condiţii:
– Modificările contractului pot fi făcute doar în perioada de execuţie a contractului, acceptate de ambele părţi prin încheierea uni act adiţional;
– Modificările legate de termenele de livrare pot fi iniţiate şi acceptate de achizitor doar în interiorul termenelor de livrare deja convenite şi acceptate, la semnarea contractului sau a unui act adiţional, după caz. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial;

II. SPECIFICAȚII TEHNICE

Proiectul: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate, POSDRU/183/5.1/S/151480 Axa prioritară: 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare” , DMI: 5.1 –  „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Proiectul este derulat de ASOCIAȚIA MONTANA MOȚILOR in PARTENERIAT cu  PRIMĂRIA COMUNEI BUCEȘ, Achizitorul este COMUNA BUCEȘ

         Cursul
Obiectiv operational :
O.s.2. Imbunătăţirea calităţii resurselor umane din zone foste industrializate in mediul urban, inclusiv zonele limitrofe, prin formarea profesionala a 16 pers. in ocupatia ,,TÂMPLAR UNIVERSAL ,, COR 7422 2.1  astfel incat sa se faciliteze accesul la ocupare durabila al acestora.

Activitati:
7.2. FP in ,,TÂMPLAR UNIVERSAL ,, COR 7422 2.1”, preponderent, interactiv, practicã 2/3, cu durata de 720 ore, pentru minim 16 pers;
Tematica, continutul, metodologia, planificarea si evaluare cursuri de calificare sunt responsabilitatea furnizorilor autorizati si se vor derula conform Contractului de servicii si a Normelor legale. In urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, participantii vor primi „Certificat de absolvire” recunoscut de MMFPS si MECT si vor dobandi competente in conformitate cu Standardul Ocupational, recunoscute pe intreg teritoriul Uniunii Europene.

1.  FP in ocupatia ,,TÂMPLAR UNIVERSAL ,, COR 7422 2.1, realizata;
2.  Nr. participanţi la curs este minim 16;
3. Nr participanti certificati: minim 16.

 Nr. Cursanti (grupuri tinta): minim 16 persoane (1 serie) Persoane inactive, Şomeri de lungă durată si Someri de lunga durata tineri

Locatia desfasurarii cursurilor: Brad
Durata cursului: 720 de ore, dupa cum urmeaza:
–       2/3 – practica
–       1/3 – teorie

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire in urma caruia participantii vor obtine un certificat de absolvire eliberat de ANC si recunoscut de Ministerul Muncii, Familie si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Valoarea estimate a cursului: 1800 Lei/participant.

Primaria Buces va asigura plata cheltuielilor cu:
Asigurarea de “Materiale consumabille necesare participantilor la cursuri”;
Cheltuieli cu transportul cursantilor de la domiciliu la locatia defasurarii cursurilor de formare profesionala;
Cheltuielile cu inchirierea spatiului in care se vor desfasura cursurile

Ofertanţii trebuie să facă dovada că au acest program de formare autorizat de către ANC, conform celor de mai sus şi că autorizaţia este valabilă până la data de finalizare a contractului de servicii ce face obiectul acestei proceduri de achiziţii.

Cursul se va finaliza cu certificate de calificare conform OUG nr. 129/2000 republicata.

Responsabilităţi ale achizitorului în legătură cu organizarea programelor de formare:
• Achizitorul va realiza distribuirea participanţilor în grupe de formare

Responsabilităţi ale prestatorului de formare în legătură cu organizarea programelor de formare:
Furnizorul de formare selectat va asigura echipamentele necesare pentru susţinerea programelor de formare (laptop, videoproiector, etc.).
Furnizorul de formare va organiza examenele de certificare a participanţilor la curs şi va asigura toate materialele necesare pentru examinare;
Furnizorul de formare va elibera certificatele de calificare pentru cursanţii care au finalizat cursul de formare.
Furnizorul de formare va transmite liste de prezenta la curs zilnice semnate in original de fiecare participant la curs si de catre lector
Furnizorul va transmite copii dupa toate documentele realizate in timpul cursului si dupa chestionarele de evaluare ale cursului de catre cursanti.

Responsabilităţi comune ale Autorităţii contractante şi prestatorului de formare selectat în legătură cu organizarea programelor de formare:
• Locaţia şi data la care se demarează programele de formare va fi stabilită între achizitor şi furnizorul selectat.
• Furnizorul de formare selectat va stabili împreună cu reprezentanţii achizitorului calendarul exact al desfăşurării programelor de formare şi datele pentru susţinerea examenului de absolvire.

Elemente de identitate vizuală
Toate materialele utilizate în cadrul programului de formare care nu necesită respectarea unor formulare standard impuse de lege vor respecta instrucţiunile privind identitatea vizuală comunicate de către AMPOSDRU (Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) pe site-ul www.fseromania.ro, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – AM POS DRU, secţiunea Implementare proiecte, documentul Manual de identitate vizuală, precum si a elementelor de identitate ce vor fi comunicate de către achizitor pe parcursul realizării serviciilor de formare.

PRIMAR,
MARCUS ACHIM TRAIAN

________________________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 140/30.09.2015

Invitație de participare

      Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului
“ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Primaria comunei Buces, în calitate de Autoritatea contractantă (Achizitor) vă invită să depuneți ofertă pentru atribuirea contractului având ca obiect “SERVICII DE PACHETE CONTINAND MASA SI TRANSPORT PARTICIPANTI LA SERVICII DE CONSILIERE SI LA CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA – 75 CURSANTI“ necesare implementării proiectului ““ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480.

Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a contractului este de 65000 RON, FARA TVA. Prețul contractului este ferm în RON.

Oferta se va prezenta în RON, fără TVA, TVA- ul evidențiindu-se separate, daca este cazul. Oferta va cuprinde pretul unitar pe km si pretul unitar pe masa servita, conform Notei justificative anexa la invitatia de ofertare.

Ofertantii trebuie sa dovedească că sunt autorizati sa efectueze servicii de transport, detin mijloace de transport, respectiv sunt autorizati sa efectueze servicii de catering/servire a mesei.

Valoarea estimată a contractului este pentru o perioada de maxim 3 luni, respectiv pana la 31.12.2015.

Achizitorul îți rezervă dreptul de a reduce perioada, fără a fi sancționat, în funcție de graficul de implementare pe care îl va aproba.

Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.
Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
– documente care atesta pregatirea dvs. profesionala in domeniu. (minim licenta de transport, autorizatie funcționare catering, etc.)
Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.
Oferta va conţine:
preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;
perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.

Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.
Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 5 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

___________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr.201/30.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

       Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Partenerul, Primaria comunei Buces vă invită să depuneti oferta pentru SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA CURS ,,INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU ,, COR 513312 pentru proiectul „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate,, -POSDRU/183/5.1/S/151480, conform infomațiilor de mai jos:

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumirea, adresa si punctul de contact:
COMUNA BUCEȘ, cu sediul in Buceș, str. Principala, nr. 79, judetul Hunedoara, cod postal 337135, telefon 0254684328, fax 0254684338, email primariabuces@gmail.com, cod fiscal 4374202, IBAN RO09TREZ3695040XXX001508, RO84TREZ369501401X001509 deschis la Trezoreria BRAD, reprezentata prin Achim Marcus Traian, avand funcţia de Primar, Giurgiu Sanda, secretar

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1.Descriere
Obiectul achiziției directe: Furnizare servicii formare profesională SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA CURS ,,INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU ,, COR 513312 conform Specificațiilor tehnice.

II.2.Valoare estimată: 20000 lei.

Sectiunea III: CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut

Sectiunea IV: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
IV.1) Conditii referitoare la contract
IV.1.1. Principalele modalități de finanțare și plată
Fonduri structurale – contract „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate,, -POSDRU/183/5.1/S/151480,

IV.1.2. Legislaţia aplicata
Achiziția publică se va desfășura în conformitate cu OUG nr. 34/2006.

IV.2) Condiții de participare
Oferta tehnică: va respecta prevederile din secțiunea II. Specificații tehnice

Oferta financiară: Valoarea ofertei se va încadra în limitele prevăzute în prezenta documentație. Achizitorul poate să respingă ofertele depuse având valori mai mari decât valoarea estimată a achiziției, doar pentru acest motiv. Achizitorul poate să respingă ofertele depuse având valori nejustificat de mici faţă de valoarea estimată a achiziției, doar pentru acest motiv, dacă, în urma clarificărilor nu se dovedesc cu exactitate, în raport cu specificațiile contractului, avantajele tehnice şi financiare ale ofertei.

Documente de eligibilitate : Ofertantul va prezenta următoarele:
– Formularul 1 – Declaraţie privind eligibilitatea (original)
– Formularul 2 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 (original)
– Formularul 3 – Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006
(original)
– Formularul 4 – Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (original)
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
a) pentru persoane juridice/fizice române
– Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, autorizaţie de funcţionare / altele echivalente (în xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă)
b) pentru persoane juridice/fizice străine
– documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional (în xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă şi traducere legalizată în limba română)
Capacităţii tehnice şi/sau profesionale

Autorizaţia de furnizor de formare profesională ,,INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU ,, COR 513312 care să fie valabilă până la finalul cursului.

SECTIUNEA V: PREZENTAREA OFERTEI

V.1.Limba de redactare a ofertei: Romana

V.2.Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile

V.3. Data limită de depunere a ofertei şi locul: 02.10.2015

COMUNA BUCEȘ, cu sediul in Buceș, str. Principala, nr. 79, judetul Hunedoara, cod postal 337135, telefon 0254684328, fax 0254684338, email primariabuces@gmail.com,

V.4.Modul de prezentare a propunerii
Oferta tehnică: Ofertantul trebuie să transmită un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original sau în copie, după caz, electronic sau fizic la adresa menționată mai sus

COMUNA BUCEȘ, cu sediul in Buceș, str. Principala, nr. 79, judetul Hunedoara.

Oferta financiară: Oferta va fi prezentată în lei (inclusiv şi exclusiv TVA, dacă este cazul) şi va cuprinde valoarea fermă totală a serviciilor oferite în conformitate cu specificațiile tehnice propuse.

SECTIUNEA VI: INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE
VI.1. Informaţii referitoare la termenele pentru prestarea serviciilor:
Serviciile vor fi furnizate în termenul stabilit de comun acord. Prelungirea termenului de prestare nu poate depăşi 5 zile calendaristice şi se poate face prin act adiţional la contractul de furnizare, ca urmare a solicitării scrise şi motivate a prestatorului. Achizitorul nu este obligat să accepte solicitarea prestatorului, putând decide rezilierea contractului prin constatarea imposibilităţii prestatorului de a-şi respecta obligaţiile contractuale.

VI.2 Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile de actualizare/modificare a preţului contractului de achiziţie
Plata se va efectua în termen de maxim 60 zile de la data emiterii facturilor și livrării serviciilor. Facturile vor fi achitate de achizitor inclusiv prin mecanismul decontării cererilor de plată, în termenele legale prezăzute de acest mecanism.
Prețul contractului nu se ajustează.
Contractul va putea fi modificat în următoarele condiţii:
– Modificările contractului pot fi făcute doar în perioada de execuţie a contractului, acceptate de ambele părţi prin încheierea uni act adiţional;
– Modificările legate de termenele de livrare pot fi iniţiate şi acceptate de achizitor doar în interiorul termenelor de livrare deja convenite şi acceptate, la semnarea contractului sau a unui act adiţional, după caz. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial;

II. SPECIFICAȚII TEHNICE

Proiectul: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate, POSDRU/183/5.1/S/151480 Axa prioritară: 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare” , DMI: 5.1 –  „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Proiectul este derulat de ASOCIAȚIA MONTANA MOȚILOR in PARTENERIAT cu  PRIMĂRIA COMUNEI BUCEȘ, Achizitorul este COMUNA BUCEȘ

         Cursul
Obiectiv operational :
O.s.2. Imbunătăţirea calităţii resurselor umane din zone foste industrializate in mediul urban, inclusiv zonele limitrofe, prin formarea profesionala a 16 pers. in ocupatia ,,INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU ,, COR 513312,  astfel incat sa se faciliteze accesul la ocupare durabila al acestora.

Activitati:
7.2. FP in „,,INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU”, preponderent, interactiv, practicã 2/3, cu durata de 360 ore, pentru minim 16 pers;
Tematica, continutul, metodologia, planificarea si evaluare cursuri de calificare sunt responsabilitatea furnizorilor autorizati si se vor derula conform Contractului de servicii si a Normelor legale. In urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, participantii vor primi „Certificat de absolvire” recunoscut de MMFPS si MECT si vor dobandi competente in conformitate cu Standardul Ocupational, recunoscute pe intreg teritoriul Uniunii Europene.

1.  FP in ocupatia “Operator pe calculator electronic si retele”, realizata;
2.  Nr. participanţi la curs este minim 16;
3. Nr participanti certificati: minim 16.

 Nr. Cursanti (grupuri tinta): minim 16 persoane (1 serie) Persoane inactive, Şomeri de lungă durată si Someri de lunga durata tineri

Locatia desfasurarii cursurilor: Brad
Durata cursului: 360 de ore, dupa cum urmeaza:
–       2/3 – practica
–       1/3 – teorie

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire in urma caruia participantii vor obtine un certificat de absolvire eliberat de ANC si recunoscut de Ministerul Muncii, Familie si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Valoarea estimate a cursului: 1250 Lei/participant.

Primaria Buces va asigura plata cheltuielilor cu:
Asigurarea de “Materiale consumabille necesare participantilor la cursuri”;
Cheltuieli cu transportul cursantilor de la domiciliu la locatia defasurarii cursurilor de formare profesionala;
Cheltuielile cu inchirierea spatiului in care se vor desfasura cursurile

Ofertanţii trebuie să facă dovada că au acest program de formare autorizat de către ANC, conform celor de mai sus şi că autorizaţia este valabilă până la data de finalizare a contractului de servicii ce face obiectul acestei proceduri de achiziţii.

Cursul se va finaliza cu certificate de calificare conform OUG nr. 129/2000 republicata.

Responsabilităţi ale achizitorului în legătură cu organizarea programelor de formare:
• Achizitorul va realiza distribuirea participanţilor în grupe de formare

Responsabilităţi ale prestatorului de formare în legătură cu organizarea programelor de formare:
Furnizorul de formare selectat va asigura echipamentele necesare pentru susţinerea programelor de formare (laptop, videoproiector, etc.).
Furnizorul de formare va organiza examenele de certificare a participanţilor la curs şi va asigura toate materialele necesare pentru examinare;
Furnizorul de formare va elibera certificatele de calificare pentru cursanţii care au finalizat cursul de formare.
Furnizorul de formare va transmite liste de prezenta la curs zilnice semnate in original de fiecare participant la curs si de catre lector
Furnizorul va transmite copii dupa toate documentele realizate in timpul cursului si dupa chestionarele de evaluare ale cursului de catre cursanti.

Responsabilităţi comune ale Autorităţii contractante şi prestatorului de formare selectat în legătură cu organizarea programelor de formare:
• Locaţia şi data la care se demarează programele de formare va fi stabilită între achizitor şi furnizorul selectat.
• Furnizorul de formare selectat va stabili împreună cu reprezentanţii achizitorului calendarul exact al desfăşurării programelor de formare şi datele pentru susţinerea examenului de absolvire.

Elemente de identitate vizuală
Toate materialele utilizate în cadrul programului de formare care nu necesită respectarea unor formulare standard impuse de lege vor respecta instrucţiunile privind identitatea vizuală comunicate de către AMPOSDRU (Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) pe site-ul www.fseromania.ro, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – AM POS DRU, secţiunea Implementare proiecte, documentul Manual de identitate vizuală, precum si a elementelor de identitate ce vor fi comunicate de către achizitor pe parcursul realizării serviciilor de formare.

PRIMAR,
MARCUS ACHIM TRAIAN

____________________________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr.212/30.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

       Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 5 “ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Partenerul, Primaria comunei Buces vă invită să depuneti oferta pentru SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA CURS ,,Operator pe calculator electronic si retele ,, COR 351101 pentru proiectul „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate,, -POSDRU/183/5.1/S/151480, conform infomațiilor de mai jos:

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumirea, adresa si punctul de contact:
COMUNA BUCEȘ, cu sediul in Buceș, str. Principala, nr. 79, judetul Hunedoara, cod postal 337135, telefon 0254684328, fax 0254684338, email primariabuces@gmail.com, cod fiscal 4374202, IBAN RO09TREZ3695040XXX001508, RO84TREZ369501401X001509 deschis la Trezoreria BRAD, reprezentata prin Achim Marcus Traian, avand funcţia de Primar, Giurgiu Sanda, secretar

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1.Descriere
Obiectul achiziției directe: Furnizare servicii formare profesională SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA CURS ,,Operator pe calculator electronic si retele ,, COR 351101 conform Specificațiilor tehnice.

II.2.Valoare estimată: 20758 lei.

Sectiunea III: CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut

Sectiunea IV: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
IV.1) Conditii referitoare la contract
IV.1.1. Principalele modalități de finanțare și plată
Fonduri structurale – contract „Societatea lucratorilor din zone foste industrializate,, -POSDRU/183/5.1/S/151480,

IV.1.2. Legislaţia aplicata
Achiziția publică se va desfășura în conformitate cu OUG nr. 34/2006.

IV.2) Condiții de participare
Oferta tehnică: va respecta prevederile din secțiunea II. Specificații tehnice

Oferta financiară: Valoarea ofertei se va încadra în limitele prevăzute în prezenta documentație. Achizitorul poate să respingă ofertele depuse având valori mai mari decât valoarea estimată a achiziției, doar pentru acest motiv. Achizitorul poate să respingă ofertele depuse având valori nejustificat de mici faţă de valoarea estimată a achiziției, doar pentru acest motiv, dacă, în urma clarificărilor nu se dovedesc cu exactitate, în raport cu specificațiile contractului, avantajele tehnice şi financiare ale ofertei.

Documente de eligibilitate : Ofertantul va prezenta următoarele:
– Formularul 1 – Declaraţie privind eligibilitatea (original)
– Formularul 2 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 (original)
– Formularul 3 – Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006
(original)
– Formularul 4 – Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (original)
Autorizaţia de furnizor de formare profesională ,,Operator pe calculator electronic si retele ,, COR 351101 care să fie valabilă până la finalul cursului.

SECTIUNEA V: PREZENTAREA OFERTEI

V.1.Limba de redactare a ofertei: Romana

V.2.Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile

V.3. Data limită de depunere a ofertei şi locul: 08.10.2015

COMUNA BUCEȘ, cu sediul in Buceș, str. Principala, nr. 79, judetul Hunedoara, cod postal 337135, telefon 0254684328, fax 0254684338, email primariabuces@gmail.com,

V.4.Modul de prezentare a propunerii
Oferta tehnică: Ofertantul trebuie să transmită un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original sau în copie, după caz, electronic sau fizic la adresa menționată mai sus

COMUNA BUCEȘ, cu sediul in Buceș, str. Principala, nr. 79, judetul Hunedoara.

Oferta financiară: Oferta va fi prezentată în lei (inclusiv şi exclusiv TVA, dacă este cazul) şi va cuprinde valoarea fermă totală a serviciilor oferite în conformitate cu specificațiile tehnice propuse.

SECTIUNEA VI: INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE
VI.1. Informaţii referitoare la termenele pentru prestarea serviciilor:
Serviciile vor fi furnizate în termenul stabilit de comun acord. Prelungirea termenului de prestare nu poate depăşi 5 zile calendaristice şi se poate face prin act adiţional la contractul de furnizare, ca urmare a solicitării scrise şi motivate a prestatorului. Achizitorul nu este obligat să accepte solicitarea prestatorului, putând decide rezilierea contractului prin constatarea imposibilităţii prestatorului de a-şi respecta obligaţiile contractuale.

VI.2 Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile de actualizare/modificare a preţului contractului de achiziţie
Plata se va efectua în termen de maxim 60 zile de la data emiterii facturilor și livrării serviciilor. Facturile vor fi achitate de achizitor inclusiv prin mecanismul decontării cererilor de plată, în termenele legale prezăzute de acest mecanism.
Prețul contractului nu se ajustează.
Contractul va putea fi modificat în următoarele condiţii:
– Modificările contractului pot fi făcute doar în perioada de execuţie a contractului, acceptate de ambele părţi prin încheierea uni act adiţional;
– Modificările legate de termenele de livrare pot fi iniţiate şi acceptate de achizitor doar în interiorul termenelor de livrare deja convenite şi acceptate, la semnarea contractului sau a unui act adiţional, după caz. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial;

II. SPECIFICAȚII TEHNICE

Proiectul: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate, POSDRU/183/5.1/S/151480 Axa prioritară: 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare” , DMI: 5.1 –  „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Proiectul este derulat de ASOCIAȚIA MONTANA MOȚILOR in PARTENERIAT cu  PRIMĂRIA COMUNEI BUCEȘ, Achizitorul este COMUNA BUCEȘ

         Cursul
Obiectiv operational :
O.s.2. Imbunătăţirea calităţii resurselor umane din zone foste industrializate in mediul urban, inclusiv zonele limitrofe, prin formarea profesionala a 18 pers. in ocupatia Operator pe calculator electronic si retele,  astfel incat sa se faciliteze accesul la ocupare durabila al acestora.

Activitati:
7.2. FP in „Operator pe calculator electronic si retele”, preponderent, interactiv, practicã 2/3, cu durata de 150 ore, pentru minim 18 pers;
Tematica, continutul, metodologia, planificarea si evaluare cursuri de calificare sunt responsabilitatea furnizorilor autorizati si se vor derula conform Contractului de servicii si a Normelor legale. In urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, participantii vor primi „Certificat de absolvire” recunoscut de MMFPS si MECT si vor dobandi competente in conformitate cu Standardul Ocupational, recunoscute pe intreg teritoriul Uniunii Europene.

1.  FP in ocupatia “Operator pe calculator electronic si retele”, realizata;
2.  Nr. participanţi la cursul de Op. calculator este minim 18;
3. Nr participanti certificati: minim 18.

 Nr. Cursanti (grupuri tinta): minim 18 persoane (1 serie) Persoane inactive, Şomeri de lungă durată si Someri de lunga durata tineri

Locatia desfasurarii cursurilor: Brad
Durata cursului: 150 de ore, dupa cum urmeaza:
–       2/3 – practica
–       1/3 – teorie

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire in urma caruia participantii vor obtine un certificat de absolvire eliberat de ANC si recunoscut de Ministerul Muncii, Familie si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Valoarea estimate a cursului: 1430 Lei/participant.

Primaria Buces va asigura plata cheltuielilor cu:
Asigurarea de “Materiale consumabille necesare participantilor la cursuri”;
Cheltuieli cu transportul cursantilor de la domiciliu la locatia defasurarii cursurilor de formare profesionala;
Cheltuielile cu inchirierea spatiului in care se vor desfasura cursurile

Ofertanţii trebuie să facă dovada că au acest program de formare autorizat de către ANC, conform celor de mai sus şi că autorizaţia este valabilă până la data de finalizare a contractului de servicii ce face obiectul acestei proceduri de achiziţii.

Cursul se va finaliza cu certificate de calificare conform OUG nr. 129/2000 republicata.

Responsabilităţi ale achizitorului în legătură cu organizarea programelor de formare:
• Achizitorul va realiza distribuirea participanţilor în grupe de formare

Responsabilităţi ale prestatorului de formare în legătură cu organizarea programelor de formare:
Furnizorul de formare selectat va asigura echipamentele necesare pentru susţinerea programelor de formare (laptop, videoproiector, etc.).
Furnizorul de formare va organiza examenele de certificare a participanţilor la curs şi va asigura toate materialele necesare pentru examinare;
Furnizorul de formare va elibera certificatele de calificare pentru cursanţii care au finalizat cursul de formare.
Furnizorul de formare va transmite liste de prezenta la curs zilnice semnate in original de fiecare participant la curs si de catre lector
Furnizorul va transmite copii dupa toate documentele realizate in timpul cursului si dupa chestionarele de evaluare ale cursului de catre cursanti.

Responsabilităţi comune ale Autorităţii contractante şi prestatorului de formare selectat în legătură cu organizarea programelor de formare:
• Locaţia şi data la care se demarează programele de formare va fi stabilită între achizitor şi furnizorul selectat.
• Furnizorul de formare selectat va stabili împreună cu reprezentanţii achizitorului calendarul exact al desfăşurării programelor de formare şi datele pentru susţinerea examenului de absolvire.

Elemente de identitate vizuală
Toate materialele utilizate în cadrul programului de formare care nu necesită respectarea unor formulare standard impuse de lege vor respecta instrucţiunile privind identitatea vizuală comunicate de către AMPOSDRU (Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) pe site-ul www.fseromania.ro, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – AM POS DRU, secţiunea Implementare proiecte, documentul Manual de identitate vizuală, precum si a elementelor de identitate ce vor fi comunicate de către achizitor pe parcursul realizării serviciilor de formare.

PRIMAR,
MARCUS ACHIM TRAIAN

________________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 140/30.09.2015

Invitație de participare

     Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului
“ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Primaria comunei Buces, în calitate de Autoritatea contractantă (Achizitor) vă invită să depuneți ofertă pentru atribuirea contractului având ca obiect “SERVICII DE ÎNCHIRIERE SALĂ CURSURI PENTRU FORMARE PROFESIONALA ÎN CALIFICAREA ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU (PARTEA TERORETICA A PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALA) “ necesare implementării proiectului ““ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480.

Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a contractului este de 4200 RON, inclusiv TVA, conform defalcării de mai jos. Prețul contractului este ferm în RON. Oferta se va prezenta în RON, fără TVA, TVA- ul evidențiindu-se separate, daca este cazul. Valoarea estimată a contractului este pentru o perioada de maxim 3 luni, respective pana la 09.12.2015.

Achizitorul îți rezervă dreptul de a reduce perioada, fără a fi sancționat, în funcție de graficul de implementare pe care îl va aproba.

Nr.crt. Denumirea servicii Cantitatea UM
luna Valoare / luna
RON Total
RON Total euro
1. Servicii de închiriere sala cursuri 1 3 4200 12600 2862
TOTAL 1 3 4200 12600 2862

Cerințe specifice:
Modul de prezentarea a ofertei (tehnic şi financiar)
Documente solicitate:

1. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea cerințelor din prezenta documentație – Model anexat.
2. Declarații din partea deținătorilor de spații de curs că sunt de acord să pună la dispoziția achizitorului spațiile de curs conform prezentului caiet de sarcini și pe toată durata solicitată.
3. Certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
4.Declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006

Propunerea tehnică va fi întocmită în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini.
Propunerea financiară va fi exprimată ferm în RON, cu şi fără T.V.A., respectând legislaţia română în vigoare în ceea ce priveşte aplicarea cotei de T.V.A.. Prețul nu va putea fi modificat/actualizat pe perioada de derulare a contractului.
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate.

Adresa la care se depune oferta:

Data limită pentru depunerea ofertei: 02.10.2015, ora 12:00. Oferta se poate trimite initial prin fax sau email, fax 0254684338, email primariabuces@gmail.com.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta în ORIGINAL, într-un singur exemplar, la data semnării contractului.

Oferta tehnică va respecta în totalitate cerinţele cuprinse în Caietul de sarcini. Nu se acceptă alte variante față de cele solicitate în Caietul de Sarcini. Orice ofertă care propune variante față de ceea ce se solicită în Caietul de Sarcini va fi considerată ca neconformă și respinsă.

Descrierea obiectului contractului (caiet de sarcini- specificații tehnice).

Serviciile vizează închirierea a unei Sali de curs pentru organizarea și derularea cursurilor în cadrul proiectului ““ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480.
conform regulilor stabilite de AM POS DRU.
Sala de curs trebuie să fie disponibilă în localitatea Buces.

Datele de organizare a cursurilor vor fi stabilite și comunicate prestatorului de servicii cu minim 5 zile calendaristice înainte de începerea cursurilor. Beneficiarul va datora chirie începând cu data efectivă de începere a cursurilor.

Condițiile care trebuie îndeplinite de sălile de curs sunt următoarele:
– sala de curs trebuie să aibă o formă care să permită realizarea următoarelor
aranjamente: Sală de clasă , Formă de “U” , Exerciții de grup
– acces la internet
– sălile de curs trebuie să dispună de: lumină naturală, lumină artificială, sistem de aerisire, sistem de încălzire
– în fiecare sală de curs, în afara mobilierului menționat trebuie să poată fi așezate în mod corect și fără a crea disconfort spațial următoarele: calculator, videoproiector, ecran proiecţie, 2 flip-chart-uri
– sala de curs trebuie să aibă acces facil la spații sanitare
– sala de curs trebuie să aibă acces facil la surse de apă și hrană

Prestatorul va pune la dispoziție o persoană care, în orice moment al desfășurării cursului, să poată sprijini reprezentanții Beneficiarului să facă modificări în aranjarea sălilor de curs. Sălile de curs vor fi disponibile în intervalul orar 08:00 – 21:00.

Clauze contractuale obligatorii:
Facturare serviciilor se va face lunar, sau de comun acord, reprezentând contravaloarea serviciilor de închiriere sală de cursuri.
Achizitorul va efectua plata facturii emise în termen de maxim 60 zile de la data recepției facturii.

Faţă de cele prezentate, vă invitam să depuneți oferta dumneavoastră până la 02.10.2015, ora 12:00, folosind una din variantele menționate anterior. Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor, stabilită în documentația pentru ofertanți sau la o altă adresă decât cele indicate mai sus nu va fi evaluată de achizitor.
Oferta va fi redactată în limba română și va fi valabilă 60 de zile de la data limită de depunere.
Decizia poate fi contestată printr-o contestaţie depusă în scris la sediul achizitorului până cel târziu în data încheierii contractului.

Cu stimă, PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

_________________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 140/30.09.2015

Invitație de participare

      Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului
“ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480. Proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Primaria comunei Buces, în calitate de Autoritatea contractantă (Achizitor) vă invită să depuneți ofertă pentru atribuirea contractului având ca obiect “SERVICII DE TRANSPORT PARTICIPANTI LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE CURSURI FORMARE PROFESIONALA – 150 PERSOANE, SERVICII DE TRANSPORT PARTICIPANTI LA COMPETITIA ,,BURSA AFACERILOR DURABILE,,-50 PERSOANE “ necesare implementării proiectului ““ Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: Societatea lucratorilor din zone foste industrializate Nr. de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/151480.

Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a contractului este de 8064 RON, FARA TVA. Prețul contractului este ferm în RON.

Oferta se va prezenta în RON, fără TVA, TVA- ul evidențiindu-se separate, daca este cazul. Oferta va cuprinde pretul unitar pe km.

Ofertantii trebuie sa dovedească că sunt autorizati sa efectueze servicii de transport, detin mijloace de transport.

Valoarea estimată a contractului este pentru o perioada de maxim 3 luni, respectiv pana la 31.12.2015.

Achizitorul îți rezervă dreptul de a reduce perioada, fără a fi sancționat, în funcție de graficul de implementare pe care îl va aproba.

Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.
Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
– documente care atesta pregatirea dvs. profesionala in domeniu. (minim licenta de transport,)
Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.
Oferta va conţine:
preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;
perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.

Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.
Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 5 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

______________________________________________

ANUNT DE ULTIMA ORA

antet_simplu

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 123/01.09.2015
INVITATIE LA OFERTARE

 

     Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340. Proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340 va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului este: Infiintarea si dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale si facilitarea ocuparii grupurilor vulnerabile, ca principali vectori de crestere a gradului de incluziune sociala si de asigurare a bunăstării cetăţenilor.

Pentru derularea proiectului, partenerul Primaria comunei Buces, intenționează demararea procedurilor de achizitie pentru contractarea servicii RESPONSABIL FINANCIAR pentru proiectul „ “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340”.

În acest sens vă rugam să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pentru prestarea serviciilor proiectului mai sus menționat (RESPONSABIL FINANCIAR).

 CERINȚE

Studii: Facultatea de Stiinte Economice cu Diploma de licenta
 • Cursuri specializare
 • Experienta profesionala generala: minim 5 ani
 • Experienta profesionala specifica financiar contabila: minim 3 ani
Rol in proiect:
 • Asigura manag. financiar al proiectului
 • Contabilizarea eficienta si corecta a fondurilor alocate
 • Gestionarea eficienta a bazei materiale
 • Realizarea in termen si corecta a operatiunilor financiare
 • Asigura activitati privind raportarile financiare, se implica in activ. de achizitii; participa la activ de audit si monitorizare interna.

Valoarea estimată totală a contractului este de 1240 EURO/lună.

Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.
Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ de înregistrare fiscala, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691  din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
– documente care atesta pregatirea dvs. profesionala in domeniu: autorizatie expert contabil/contabil autorizat, carnet expert contabil vizat la zi.
Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.

Oferta va conţine:
 • preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;
 • perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.
Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.
Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 10 zile de la data notificării scrise sau telefonice.
PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN
________________________________________________
ROMANIA
HUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 127/01.09.2015 

INVITATIE LA OFERTARE

      Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340. Proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340 va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului este: Infiintarea si dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale si facilitarea ocuparii grupurilor vulnerabile, ca principali vectori de crestere a gradului de incluziune sociala si de asigurare a bunăstării cetăţenilor.

Pentru derularea proiectului, partenerul Primaria comunei Buces, intenționează demararea procedurilor de achizitie pentru contractarea serviciilor de ASISTENT MANAGER.

În acest sens vă rugam să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pentru prestarea serviciilor de ASISTENT MANAGER conform prevederilor proiectului mai sus menționat.

CERINTE:

Calificari:
– Studii superioare universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta
– Experienta profesionala: cel putin 3 ani
– Experienta specifica: in managementul proiectelor cu FN, in activitati de coordonare si monitorizare a echipelor de lucru de 2 ani
– Cunostinte IT
– Excelente abilitati de comunicare si raportare
– Rezistenta la stres

 Rol in proiect:
– Asista managerul de proiect in derularea activitatilor
– Asigura sprijin de ordin tehnic si financiar in activitatile curente ale proiectului, in coordonarea activitatii P1
– Planifica activitatile zilnice si saptamanale ale personalului P1 si asigura suport in organizarea resurselor umane si materiale ale proiectului
– Verifica si monitorizeaza activitatile desfasurate de contractorii „Expert comunicare si publicitate” si contractorul „Consultanta juridica”, spre a consulta conformitatea cu contracte incheiate, fisele de post aferente, atributii stabilite. Verifica datele din „Dosar publicitate” si „Dosar achizitii”
– Colecteaza informatii pentru raportare si evaluare a Partenerului.

Valoarea estimată totală a contractului este de 1583 EURO/lună.

Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.

Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:

– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;

– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
– documente care atesta pregatirea dvs. profesionala in domeniu.

Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.

Oferta va conţine:
– preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;
– perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.

Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.

Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 5 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

__________________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 131/01.09.2015

INVITATIE LA OFERTARE

      Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340. Proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340 va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului este: Infiintarea si dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale si facilitarea ocuparii grupurilor vulnerabile, ca principali vectori de crestere a gradului de incluziune sociala si de asigurare a bunăstării cetăţenilor.

Pentru derularea proiectului, partenerul Primaria comunei Buces, intenționează demararea procedurilor de achizitie pentru contractarea servicii RESPONSABIL GRUP TINTA pentru proiectul „ “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340”.

În acest sens vă rugam să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pentru prestarea serviciilor proiectului mai sus menționat (RESPONSABIL GRUP TINTA).

CERINȚE
– Studii superioare
– Experienta profesionala generala: minim 3 ani
– Experienta profesionala specifica in lucrul cu grupurile vulnerabile, bun organizator si comunicator: 3 ani

Rol in proiect:

• Selectarea si mentine relatia cu grupului tinta al partenerului
• Recrutarea pers din grupul tinta si intocmirea de liste cu potentialii beneficiari.
• Gestioneaza GT, completeaza Baza de date, aplica modalitati eficiente de implicare si mentinere in proiect a GT, ex. chestionare pentru stabilire nevoi individuale, motivatii si aspiratii ale fiecarei persoane, aplica forme de activitate si mentinere a GT.
• Raspunde de A5 – Selectia Grupurilor Tinta, implicarea si mentinerea in proiect

 Valoarea estimată totală a contractului este de 476 EURO/lună.

 Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.

 Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:

– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ de înregistrare fiscala, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691 din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă

Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.

Oferta va conţine:
– preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;
– perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.

 Analiza ofertei va avea loc la sediul beneficiarului – COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA.

Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 10 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

______________________________________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr.229 /24.08.2015
                                                                                                                     

INVITATIE LA OFERTARE

 Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340. Proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340 va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului este: Infiintarea si dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale si facilitarea ocuparii grupurilor vulnerabile, ca principali vectori de crestere a gradului de incluziune sociala si de asigurare a bunăstării cetăţenilor.

Partenerul, Primaria comunei Buces vă invită să depuneti oferta pentru SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA CURS  „OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE” (120 ORE, INITIERE) cod COR 413201 pentru proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340  POSDRU/173/6.1/S/147340, conform infomațiilor de mai jos:

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumirea, adresa si punctul de contact:
COMUNA BUCEȘ, cu sediul in Buceș, str. Principala, nr. 79, judetul Hunedoara, cod postal 337135, telefon 0254684328, fax 0254684338, email primariabuces@clicknet.ro,   cod fiscal 4374202, IBAN RO09TREZ3695040XXX001508, RO84TREZ369501401X001509 deschis la Trezoreria BRAD, reprezentata prin Achim Marcus Traian, avand funcţia de Primar, Giurgiu Sanda, secretar

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1.Descriere

Obiectul achiziției directe: Furnizare SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA CURS  „OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE” (120 ORE, INITIERE) cod COR 413201 conform Specificațiilor tehnice.

II.2.Valoare estimată fără TVA: 3114 euro fără TVA

Sectiunea III: CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut

Sectiunea IV: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

IV.1) Conditii referitoare la contract

IV.1.1. Principalele modalități de finanțare și plată

Fonduri structurale – contract “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” POSDRU/173/6.1/S/147340

 IV.1.2. Legislaţia aplicata

Achiziția publică se va desfășura în conformitate cu OUG nr. 34/2006.

 IV.2) Condiții de participare

Oferta tehnică: va respecta prevederile din secțiunea II. Specificații tehnice

 Oferta financiară: Valoarea ofertei se va încadra în limitele prevăzute în prezenta documentație. Achizitorul poate să respingă ofertele depuse având valori mai mari decât valoarea estimată a achiziției, doar pentru acest motiv. Achizitorul poate să respingă ofertele depuse având valori nejustificat de mici faţă de valoarea estimată a achiziției, doar pentru acest motiv, dacă, în urma clarificărilor nu se dovedesc cu exactitate, în raport cu specificațiile contractului, avantajele tehnice şi financiare ale ofertei.

Documente de eligibilitate : Ofertantul va prezenta următoarele:

Formularul 1 – Declaraţie privind eligibilitatea (original)

Formularul 2 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 (original)

Formularul 3 – Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006

(original)

Formularul 4 Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (original)

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

a)  pentru persoane juridice/fizice române

– Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, autorizaţie de funcţionare / altele echivalente (în xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă)

b) pentru persoane juridice/fizice străine

documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional (în xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă şi traducere legalizată în limba română).

Capacităţii tehnice şi/sau profesionale

Autorizaţia de furnizor de formare profesională „OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE” (120 ORE, INITIERE) cod COR 413201  care să fie valabilă până la finalul cursului.

SECTIUNEA V: PREZENTAREA OFERTEI

V.1.Limba de redactare a ofertei: Romana

V.2.Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile

V.3. Data limită de depunere a ofertei şi locul:

COMUNA BUCEȘ, cu sediul in Buceș, str. Principala, nr. 79, judetul Hunedoara, cod postal 337135, telefon 0254684328, fax 0254684338, email primariabuces@clicknet.ro,   marin_barla@yahoo.com

 

 • Data limită depunere ofertă: 04.09.2015

 V.4.Modul de prezentare a propunerii

Oferta tehnică: Ofertantul trebuie să transmită un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original sau în copie, după caz, electronic sau fizic la adresa menționată mai sus

– În cazul în care Ofertantul alege să transmită în original oferta, plicul trebuie să fie completat cu datele de contact ale achizitorului:

COMUNA BUCEȘ, cu sediul in Buceș, str. Principala, nr. 79, judetul Hunedoara.

Oferta financiară: Oferta va fi prezentată în lei (inclusiv şi exclusiv TVA, dacă este cazul) şi va cuprinde valoarea fermă totală a serviciilor oferite în conformitate cu specificațiile tehnice propuse.

 

 Modul de prezentare al ofertei:

Oferta va fi prezentată într-o singură variantă.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere a conținutului pe toată perioada de valabilitate. Ofertanții vor numerota şi semna fiecare pagină a ofertei şi vor anexa un opis al documentelor prezentate.

Plicul / coletul  trebuie să fie sigilat şi marcat cu:

– Adresa autorităţii contractante , Titlul: „Oferta pentru SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA CURS  „OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE” (120 ORE, INITIERE) cod COR 413201,  contract “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” POSDRU/173/6.1/S/147340,

 SECTIUNEA VI: INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

VI.1. Informaţii referitoare la termenele pentru prestarea serviciilor:

Serviciile vor fi furnizate în termenul stabilit de comun acord în Notificarea achizitorului. Prelungirea termenului de prestare nu poate depăşi 5 zile calendaristice şi se poate face prin act adiţional la contractul de furnizare, ca urmare a solicitării scrise şi motivate a prestatorului. Achizitorul nu este obligat să accepte solicitarea prestatorului, putând decide rezilierea contractului prin constatarea imposibilităţii prestatorului de a-şi respecta obligaţiile contractuale.

VI.2 Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile de actualizare/modificare a preţului contractului de achiziţie

Plata se va efectua în termen de maxim 60 zile de la data emiterii facturilor și livrării serviciilor. Facturile vor fi achitate de achizitor inclusiv prin mecanismul decontării cererilor de plată, în termenele legale prezăzute de acest mecanism.

Prețul contractului nu se ajustează.

Contractul va putea fi modificat în următoarele condiţii:

–           Modificările contractului pot fi făcute doar în perioada de execuţie a contractului, acceptate de ambele părţi prin încheierea uni act adiţional;

–           Modificările legate de termenele de livrare pot fi iniţiate şi acceptate de achizitor doar în interiorul termenelor de livrare deja convenite şi acceptate, la semnarea contractului sau a unui act adiţional, după caz. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial;

 

II. SPECIFICAȚII TEHNICE

Proiectul este derulat de ASOCIAȚIA MONTANA MOȚILOR in PARTENERIAT cu  PRIMĂRIA COMUNEI BUCEȘ, Achizitorul este COMUNA BUCEȘ

 Activitati:

7.2. FP in „OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE”, preponderent, interactiv, practicã 70%, cu durata de 120 ore, pentru 20 pers;

Tematica, continutul, metodologia, planificarea si evaluare cursuri de calificare sunt responsabilitatea furnizorilor autorizati si se vor derula conform Contractului de servicii si a Normelor legale. In urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, participantii vor primi „Certificat de absolvire” recunoscut de MMFPS si MECT si vor dobandi competente in conformitate cu Standardul Ocupational, recunoscute pe intreg teritoriul Uniunii Europene.

1.  FP in ocupatia “ OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE”, realizata;

2.  Nr. participanţi la cursul de Op. calculator este 20;

3. Nr participanti certificati: 20 (100%);

Metodologie:

Furnizorii acreditati in Formare Profesionala, ale caror servicii au fost achizitionate anterior, vor realiza cursuri de Formare Profesionala in beneficiul a 20 pers (din regiunea Centru si din regiunea Vest), organizate in 2 serii pentru formarea de competente in ocupatii cerute pe piata muncii locale/regionale, finalizate cu “Certificat de calificare”. Tematica, continutul, metodologia, planificarea si evaluarea cursurilor de Formare Profesionala sunt responsabilitatea furnizorilor autorizati conform legii.

Nr. Cursanti (grupuri tinta): 20 persoane (2 serii) Persoane inactive, Şomeri de lungă durată si Someri de lunga durata tineri

Locatia desfasurarii cursurilor: Alba Iulia

Durata cursului: 120 de ore, dupa cum urmeaza:
–       70% – practica
–       30% – teorie

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire in urma caruia participantii vor obtine un certificat de absolvire eliberat de ANC si recunoscut de Ministerul Muncii, Familie si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
Examenul de absolvire va consta intr-o proba teoretica (test grila) si una practica.

Valoarea estimata a cursului: 850 Lei/participant.

Primaria Buces va asigura plata cheltuielilor cu:

1.       Expertii examinatori din comisa “Examen absolvire”;

2.      “Taxe de eliberare a certificatelor de calificare”;

3.      Asigurarea de “Materiale consumabille necesare participantilor la cursuri”;

4.      Cheltuieli cu transportul cursantilor de la domiciliu la locatia defasurarii cursurilor de formare profesionala;

5.      Cheltuielile cu inchirierea spatiului in care se vor desfasura cursurile

Ofertanţii trebuie să facă dovada că au acest program de formare autorizat de către ANC, conform celor de mai sus şi că autorizaţia este valabilă până la data de finalizare a contractului de servicii ce face obiectul acestei proceduri de achiziţii.

Alegerea exactă a numărului de persoane pe curs se va face după înscrierea participanților, aceste informații fiind comunicate printr-o notificare la momentul demarării cursului. În principiu, grupa va fi formată din maxim 20 persoane. Cursul se va finaliza cu certificate de calificare recunoscute la nivel naţional (ANC). Aceste certificate de calificare vor fi însoţite de certificate de participare în care se va menţiona faptul că programul de formare la care cursantul a participat a fost realizat în cadrul unui proiect cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – POSDRU. Aceste certificate de participare vor fi emise de achizitor și vor include elementele de identitate vizuală din Manualul de identitate vizuală pentru POSDRU.

Certificatele de calificare şi cele de participare vor fi înmânate tuturor persoanelor care au beneficiat de programul de formare, iar autorităţii contractante i se vor transmite copii după toate aceste certificate.

Responsabilităţi ale achizitorului în legătură cu organizarea programelor de formare:

• Achizitorul va realiza distribuirea participanţilor în grupe de formare

Responsabilităţi ale prestatorului de formare în legătură cu organizarea programelor de formare:

• Furnizorul de formare selectat va asigura echipamentele necesare pentru susţinerea programelor de formare (laptop, videoproiector, etc.).

• Furnizorul de formare va organiza examenele de certificare a participanţilor la curs şi va asigura toate materialele necesare pentru examinare;

• Furnizorul de formare va elibera certificatele de calificare pentru cursanţii care au finalizat cursul de formare.

• Furnizorul de formare va transmite Rapoarte lunare de monitorizare a cursului ce vor fi livrate contractantului la finalul fiecărei luni de curs

• Furnizorul de formare va transmite un Raport final de evaluare a serviciilor de formare cuprinzând informaţii despre programul de formare realizat de către furnizor în cadrul contractului de servicii de formare (modul de executare al activităţilor de formare, rezultatele obţinute, recomandări, concluzii în urma cursului etc).

Responsabilităţi comune ale Autorităţii contractante şi prestatorului de formare selectat în legătură cu organizarea programelor de formare:

• Locaţia şi data la care se demarează programele de formare va fi stabilită între achizitor şi furnizorul selectat.

• Furnizorul de formare selectat va stabili împreună cu reprezentanţii achizitorului calendarul exact al desfăşurării programelor de formare şi datele pentru susţinerea examenului de absolvire.

 Elemente de identitate vizuală

Toate materialele utilizate în cadrul programului de formare care nu necesită respectarea unor formulare standard impuse de lege vor respecta instrucţiunile privind identitatea vizuală comunicate de către AMPOSDRU (Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) pe site-ul www.fseromania.ro, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – AM POS DRU, secţiunea Implementare proiecte, documentul Manual de identitate vizuală, precum si a elementelor de identitate ce vor fi comunicate de către achizitor pe parcursul realizării serviciilor de formare.

 

 PRIMAR,

MARCUS ACHIM TRAIAN

Expert achizitii publice,
Birla Marin

 –––––––––––––––––––––––––––-

antet_simplu

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ 
Nr. 225/24.08.2015

INVITATIE LA OFERTARE

Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340. Proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340 va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului este: Infiintarea si dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale si facilitarea ocuparii grupurilor vulnerabile, ca principali vectori de crestere a gradului de incluziune sociala si de asigurare a bunăstării cetăţenilor.

Pentru derularea proiectului, partenerul Primaria comunei Buces, intenționează demararea procedurilor de achizitie pentru contractarea SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA  IN SPECIALIZAREA „LUCRATOR IN TAMPLARIE”  pentru proiectul „ “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340”.

În acest sens vă rugam să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pentru prestarea serviciilor proiectului mai sus menționat.

Numar cursanti: 24;

Locatia desfasurarii cursurilor: Abrud, jud. Alba

Durata cursului: 360 de ore, dupa cum urmeaza:
–       2/3 ore – teorie
–       1/3 ore – practica,.

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire in urma caruia participantii vor obtine un certificat de absolvire eliberat de CNFPA si recunoscut de Ministerul Muncii, Familie si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Examenul de absolvire va consta intr-o proba teoretica (test grila) si una practica.

Valoarea estimate a cursului: 910 Lei/participant.

Primaria Buces va asigura plata cheltuielilor cu:

1.       Expertii examinatori din comisa “Examen absolvire”;

2.      “Taxe de eliberare a certificatelor de calificare”;

3.      Asigurarea de “Materiale consumabille necesare participantilor la cursuri”;

4.      Cheltuieli cu transportul cursantilor de la domiciliu la locatia defasurarii cursurilor de formare profesionala;

5.      Cheltuielile cu inchirierea spatiului in care se vor desfasura cursurile.

Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.

Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:

– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ de înregistrare fiscala, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;

– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.

– declarație privind neîncadrarea în art. 691  din OUG nr. 34/2006

– certificat de participare cu ofertă independentă

– documente care atesta pregatirea dvs. profesionala in domeniu: autorizatie formare curs, certificare formatori.

Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.

Oferta va conţine:
– preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;
– perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii. Data limita depunere oferta: 31.08.2015 ora 15,00.

Oferta se poate trimite initial prin fax sau email, fax 0254684338, email primariabuces@clicknet.ro.

Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 5 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

antet_simplu

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 193/23.07.2015

#Invitație  de  participare

 Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340. Proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340 va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului este: Infiintarea si dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale si facilitarea ocuparii grupurilor vulnerabile, ca principali vectori de crestere a gradului de incluziune sociala si de asigurare a bunăstării cetăţenilor.

Primaria comunei Buces, în calitate de Autoritatea contractantă (Achizitor)  vă invită să depuneți ofertă pentru atribuirea contractului având ca obiect “servicii de transport cursanti (tamplari, ingrijitori copii si batrani, operator calculator, antreprenor in economia sociala)“ necesare implementării proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340.

 Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a contractului este de 9022 euro, inclusiv TVA. Prețul contractului este ferm în RON. Oferta se va prezenta în RON, fără TVA, TVA- ul evidențiindu-se separate, daca este cazul. Valoarea estimată a contractului este pentru o perioada de maxim 5,5 luni, respectiv pana la 31.12.2015.

 Achizitorul îți rezervă dreptul de a reduce perioada, fără a fi sancționat, în funcție de graficul de implementare pe care îl va aproba.

Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.

Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:

– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ de înregistrare fiscala, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;

– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.

– declarație privind neîncadrarea în art. 69 din OUG nr. 34/2006

– certificat de participare cu ofertă independentă

– licenta transport.

Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.

Oferta va conţine:

–          preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;

–          perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.

Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 10 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

Cu stimă,

 

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN 

––––––––––––––––––––– 

 antet_simplu

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 165/22.07.2015

 

Invitație  de  participare

 Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340. Proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340 va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului este: Infiintarea si dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale si facilitarea ocuparii grupurilor vulnerabile, ca principali vectori de crestere a gradului de incluziune sociala si de asigurare a bunăstării cetăţenilor.

Primaria comunei Buces, în calitate de Autoritatea contractantă (Achizitor)  vă invită să depuneți ofertă pentru atribuirea contractului având ca obiect “ Servicii de închiriere sală cursuri în localitatea Abrud “ necesare implementării proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340.

 Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a contractului este de 8020 RON, inclusiv TVA, conform defalcării de mai jos. Prețul contractului este ferm în RON. Oferta se va prezenta în RON, fără TVA, TVA- ul evidențiindu-se separate, daca este cazul. Valoarea estimată a contractului este pentru o perioada de maxim 5 luni, respective pana la 31.12.2015.

 Achizitorul îți rezervă dreptul de a reduce perioada, fără a fi sancționat, în funcție de graficul de implementare pe care îl va aproba.

Nr.crt.

Denumirea servicii

Cantitatea

UM

 luna

Valoare / luna

RON

Total

RON

1.

Servicii de închiriere sala cursuri

1

5

1604

8020

TOTAL

1

5

1604

8020

Cerințe specifice:

Modul de prezentarea a ofertei (tehnic şi financiar)

Documente solicitate:

 1. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea cerințelor din prezenta documentație – Model anexat.

2. Declarații din partea deținătorilor de spații de curs că sunt de acord să pună la dispoziția achizitorului spațiile de curs conform prezentului caiet de sarcini și pe toată durata solicitată.

3. Certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.

4.Declarație privind neîncadrarea în art. 69 din OUG nr. 34/2006

Propunerea tehnică va fi întocmită în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini.

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în RON, cu şi fără T.V.A., respectând legislaţia română în vigoare în ceea ce priveşte aplicarea cotei de T.V.A.. Prețul nu va putea fi modificat/actualizat pe perioada de derulare a contractului.

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate.

 Adresa la care se depune oferta:

 Data limită pentru depunerea ofertei: 28.07.2015, ora 12:00. Oferta se poate trimite initial prin fax sau email, fax 0254684338, email primariabuces@clicknet.romarin_barla@yahoo.com.

 Ofertantul trebuie să prezinte oferta în ORIGINAL, într-un singur exemplar, la data semnării contractului.

Oferta tehnică va respecta în totalitate cerinţele cuprinse în Caietul de sarcini. Nu se acceptă alte variante față de cele solicitate în Caietul de Sarcini. Orice ofertă care propune variante față de ceea ce se solicită în Caietul de Sarcini va fi considerată ca neconformă și respinsă.

 Descrierea obiectului contractului (caiet de sarcini- specificații tehnice).

Serviciile vizează închirierea a unei Sali de curs pentru organizarea și derularea cursurilor în cadrul proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340 prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte în oameni!”, conform regulilor stabilite de AM POS DRU.

Sala de curs trebuie să fie disponibilă în orasul Abrud.

 Datele de organizare a cursurilor vor fi stabilite și comunicate prestatorului de servicii cu minim 5 zile calendaristice înainte de începerea cursurilor. Beneficiarul va datora chirie începând cu data efectivă de începere a cursurilor.

 Condițiile care trebuie îndeplinite de sălile de curs sunt următoarele:

– sala de curs trebuie să aibă o formă care să permită realizarea următoarelor

aranjamente:  Sală de clasă , Formă de “U” , Exerciții de grup

– acces la internet

– sălile de curs trebuie să dispună de: lumină naturală, lumină artificială, sistem de aerisire, sistem de încălzire

– în fiecare sală de curs, în afara mobilierului menționat trebuie să poată fi așezate în mod corect și fără a crea disconfort spațial următoarele: calculator, videoproiector, ecran proiecţie, 2 flip-chart-uri

– sala de curs trebuie să aibă acces facil la spații sanitare

– sala de curs trebuie să aibă acces facil la surse de apă și hrană

Prestatorul va pune la dispoziție o persoană care, în orice moment al desfășurării cursului, să poată sprijini reprezentanții Beneficiarului să facă modificări în aranjarea sălilor de curs.

Sălile de curs vor fi disponibile în intervalul orar 08:00 – 21:00.

Clauze contractuale obligatorii:

 • Facturare serviciilor se va face lunar, reprezentând contravaloarea serviciilor de închiriere sală de cursuri.
 • Achizitorul va efectua plata facturii emise în termen de maxim 90 zile de la data recepției facturii.

Faţă de cele prezentate, vă invitam să depuneți oferta dumneavoastră până la 28.07.2015, ora 12:00, folosind una din variantele menționate anterior. Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor, stabilită în documentația pentru ofertanți sau la o altă adresă decât cele indicate mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Oferta va fi redactată în limba română și va fi valabilă 60 de zile de la data limită de depunere.

Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie şi de soluţionare a contestaţiei:

Decizia poate fi contestată printr-o contestaţie depusă în scris la sediul achizitorului până cel târziu în data încheierii contractului.

Cu stimă,

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

–––––––––––––––––––––––––––––-

antet_simplu

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 148/08.07.2015

                            INVITATIE LA OFERTARE

 Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340. Proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340 va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului este: Infiintarea si dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale si facilitarea ocuparii grupurilor vulnerabile, ca principali vectori de crestere a gradului de incluziune sociala si de asigurare a bunăstării cetăţenilor.

Pentru derularea proiectului, partenerul Primaria comunei Buces, intenționează demararea procedurilor de achizitie pentru contractarea SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA  IN SPECIALIZAREA „ANTREPRENOR IN ECONOMIA SOCIALA”  pentru proiectul „ “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340.

În acest sens vă rugam să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pentru prestarea serviciilor proiectului mai sus menționat

Numar cursanti: 16;

Locatia desfasurarii cursurilor: Abrud, jud. Alba

Durata cursului: 40 de ore, dupa cum urmeaza:
–       13 ore – teorie
–       27 ore – practica, care va consta in elaborarea unui plan de afaceri, sub indrumarea formatorilor.

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire in urma caruia participantii vor obtine un certificat de absolvire eliberat de CNFPA si recunoscut de Ministerul Muncii, Familie si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
Examenul de absolvire va consta intr-o proba teoretica (test grila) si una practica (proiect – plan de afaceri).

Dupa terminarea cursului participantii vor participa la competitia «Bursa intreprinderilor sociale», soldata cu 8 premii in valoare de 1500 lei/fiecare.

Valoarea estimate a cursului: 730 Lei/participant.

Primaria Buces va asigura plata cheltuielilor cu:

1.       Expertii examinatori din comisa “Examen absolvire”;

2.      “Taxe de eliberare a certificatelor de calificare”;

3.      Asigurarea de “Materiale consumabille necesare participantilor la cursuri”;

4.      Cheltuieli cu transportul cursantilor de la domiciliu la locatia defasurarii cursurilor de formare profesionala;

5.      Cheltuielile cu inchirierea spatiului in care se vor desfasura cursurile.

 Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.

Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:

– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ de înregistrare fiscala, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;

– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.

– declarație privind neîncadrarea în art. 69 din OUG nr. 34/2006

– certificat de participare cu ofertă independentă

– documente care atesta pregatirea dvs. profesionala in domeniu.

Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.

Oferta va conţine:

–          preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;

–          perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.

Termen limita de depunere: 24.07.2015 ora 12,00.

Oferta se poate trimite initial prin fax sau email, fax 0254684338, email primariabuces@clicknet.ro.

Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 5 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

–––––––––––––––––––––––––––––––––

 

antet_simplu

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ
Nr. 107/05.06.2015

INVITATIE LA OFERTARE

Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340. Proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340 va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului este: Infiintarea si dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale si facilitarea ocuparii grupurilor vulnerabile, ca principali vectori de crestere a gradului de incluziune sociala si de asigurare a bunăstării cetăţenilor.

Pentru derularea proiectului, partenerul Primaria comunei Buces, intenționează demararea procedurilor de achizitie pentru contractarea serviciilor FORMARE PROFESIONALA CURSURI ,, INGRIJITORI COPII ŞI BĂTRÂNI LA DOMICILIU,, NIVEL 1 CALIFICARE (16 PERSOANE) 360 ORE pentru proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340.

În acest sens vă rugam să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pentru prestarea serviciilor proiectului mai sus menționat (FORMARE PROFESIONALA CURSURI ,, INGRIJITORI COPII ŞI BĂTRÂNI LA DOMICILIU,, NIVEL 1 CALIFICARE (16 PERSOANE) 360 ORE).

Valoarea estimată totală a contractului este de 1893 EURO fără TVA.

Vă informăm că oferta dumneavoastră va fi supusă procedurii de atribuire CUMPĂRARE DIRECTA, în acest sens fiind necesar să menţionaţi termenul de valabilitate al ofertei, începând cu data limită de depunere.

Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:
– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ de înregistrare fiscala, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;
– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.
– declarație privind neîncadrarea în art. 691  din OUG nr. 34/2006
– certificat de participare cu ofertă independentă
– documente care atesta pregatirea dvs. profesionala in domeniu.

Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.

Oferta va conţine:
–          preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;
–          perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.

Data limită de depunere a ofertei este de 18.06.2015, ora 12,30. Oferta se poate trimite initial prin fax sau email, fax 0254684338, email primariabuces@clicknet.ro.

Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 5 zile de la data notificării scrise sau telefonice. 

PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN 

Expert achizitii,
BIRLA MARIN

 –––––––––––––––––––––––––––––

 antet_simplu

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BUCEȘ                                                                         

Invitație  de  participare

Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340. Proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340 va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului este: Infiintarea si dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale si facilitarea ocuparii grupurilor vulnerabile, ca principali vectori de crestere a gradului de incluziune sociala si de asigurare a bunăstării cetăţenilor.

Primaria comunei Buces, în calitate de Autoritatea contractantă (Achizitor)  vă invită să depuneți ofertă pentru atribuirea contractului având ca obiect “servicii de închiriere autoturism 4×4 “ necesare implementării proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340.

 Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a contractului este de 6633 euro, inclusiv TVA. Prețul contractului este ferm în RON. Oferta se va prezenta în RON, fără TVA, TVA- ul evidențiindu-se separate, daca este cazul. Valoarea estimată a contractului este pentru o perioada de maxim 5,5 luni, respectiv pana la 31.12.2015.

In ofertă se va prezenta preţul/lună cu toate costurile şi cheltuielile incluse, respectiv schimbul de ulei, mentenanţa, răspunderea civilă auto, asigurare CASCO, rovinieta, impozitul pe autoturism şi alte taxe şi obligaţii ce-i revin în calitate de proprietar, impozitul pe venitul realizat din cedarea folosinţei bunurilor, în conformitate cu regimul fiscal al acestora.(Ofertantul se obligă să înscrie  contractul de închiriere la administraţia fiscală teritorială).

La evaluare se va tine cont de preţul cel mai scăzut ofertat pe lună. Orice costuri suplimentare cauzate de neglijenţa prestatorului vor fi suportate de către acesta din urmă.

Obiectul prezentului contract constă în darea în folosinţă, respectiv închirierea de către ofertant, beneficiarului, a unui autoturism particular, proprietatea ofertantului. Pe toata durata contractului prestatorul de servicii îşi păstrează dreptul de proprietate deplină asupra autoturismului închiriat.

Autoturismul trebuie sa aiba 4+1 locuri, sa fie inmatriculata in Romania, interiorul sa fie elegant, curat si ingrijit.

 1. Autoturismul trebuie să fie asigurat, asigurarea fiind operabilă în condiţiile legii – asigurare RCA si/sau CASCO.
 2. Autoturismul se va pune la dispozitia achizitorului împreună cu cartea de identitate, cartea tehnică, certificatul de înmatriculare, asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (asigurarea RCA), asigurare CASCO, rovigneta şi toate celelalte dotări corespunzatoare (trusă medicală, cric, stingător omologat, triunghi reflectorizant, roată de rezervă ş.a.).
 3. Locul predarii-primirii autoturismului este sediul achizitorului.

5.  Autoturismul trebuie să întrunească toate condiţiile tehnice de folosire, fiind în stare normală de funcţionare, neavând defecţiuni şi lipsuri şi funcţionând la capacitate normală, fapt certificat prin inspecţia tehnică periodică efectuată care trebuie să fie valabilă la data ofertei.

Cerinte minime:

 • Tractiune 4 X 4, motorizare diesel, 150-175 cm3
 • Dotari minime privind siguranta – ABS, EVB, ASR-ESP, rezistenta la franarea de urgenta, airbaguri laterale si fata;
 • Directie asistata hidraulic, aer conditionat, computer de bord, inchidere centralizata, numarul de locuri (pasageri) 5, numarul de usi 5;

  Achizitorul îți rezervă dreptul de a reduce perioada, fără a fi sancționat, în funcție de graficul de implementare pe care îl va aproba.

Vă rugăm să anexaţi ofertei dumneavoastră:

– un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ de înregistrare fiscala, în original sau copie conform cu originalul din care să rezulte că domeniul de activitate (principal sau secundar) corespunde obiectului prezentei cereri de oferte;

– certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetul local – Directia de impozite si taxe locale; Directia Generala a Finantelor Publice – taxe si impozite catre bugetul consolidat al statului sau declaratii privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din OUG nr. 34/2006.

– declarație privind neîncadrarea în art. 691  din OUG nr. 34/2006

– certificat de participare cu ofertă independentă

– datele tehnice ale autovehicului propus.

Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.

Oferta va conţine:

–          preţul aferent serviciilor în RON, fără TVA;

–          perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data depunerii.

–          Data limita de depunere a ofertei: 24.07.2015 ora 15,00.

Contractul se va încheia în 2 (două) exemplare în termen de 10 zile de la data notificării scrise sau telefonice.

Cu stimă,

 PRIMAR,
ACHIM MARCUS TRAIAN

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 ANUNȚ

Privind dezbaterea publica a Regulamentului Serviciului de salubrizare
pentru judetul Hunedoara

Primaria comunei Buces a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu privire la prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Hunedoara care urmeaza a fi adoptat, ca urmare a implementarii Sistemului de Management Intergrat al Deseurilor in judetul Hunedoara.

Regulamentul poate fi consultat (aici), sau la sediul Primariei comunei Buces, nr. 79, jud. Hunedoara ori pe site-ul www.adideseurihd.ro

Etapa consultarii publice are loc in perioada 20.07.2015 – 31.082015

Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabuces@clicknet.ro pana la data de 31.07.2015 sau pot inregistra adresele scrise la sediul Primariei Buces din sat Buces, nr.79, jud. Hunedoara.

Data 20.07.2015

Primarul comunei Buces
ACHIM-MARCUS Traian

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul se referă la dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor īn județul Hunedoara.
Populația județului este de aproximativ 457.662 locuitori (īn 2011), respectiv 24,8% din populația regiunii de vest și 2,23% din populația totală a țării. Aproximativ 75% din populație locuiește īn mediul urban, īn timp ce restul de 25% locuiește īn mediul rural. Județul Hunedoara are o suprafață totală de 7.063 km2 și se īnvecinează cu județul Gorj la sud, cu județele Arad, Timiș și Caraș Severin la vest și cu județele Alba și Vālcea la est. Pe teritoriul județului Hunedoara se află 7 municipii, 7 orașe și 55 de comune.
Proiectul vizează rezolvarea problemelor ecologice și operaționale semnificative asociate generării și gestionării deșeurilor, precum și dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor la nivelul județului, care să īmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor. Sistemul propus cuprinde toate elementele gestionării deșeurilor, de la prevenire și colectare pānă la eliminare şi este adaptat nevoilor județului, fiind identificat drept cel mai rentabil și accesibil pentru locuitorii județului.

Obiectivele specifice vizate de sistemul propus cuprind:
• Prevenirea generării deșeurilor prin promovarea compostării individuale și printr-o mai bună informare a populației;
• Creșterea ratei de conectare la serviciile de salubrizare īn zonele rurale, pentru a ajunge la 100%, gradul actual fiind de 90% (īn ceea ce privește colectarea organizată)
• Respectarea Directivelor privind depozitarea și ambalarea, precum și a Directivei privind emisiile industriale, a Directivei-cadru privind deșeurile, a Directivelor privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și a legislației romānești īn vigoare, prin implementarea colectării selective și construirea și operarea instalației de sortare și a instalației de tratare a deșeurilor biodegradabile;
• Reducerea globală a eliminării deșeurilor īn cadrul depozitului;
• Protecția mediului īnconjurător și a sănătății publice prin operarea unui depozit conform pentru deșeuri și īnchiderea depozitelor neconforme existente;
• Consolidarea capacităților județului Hunedoara īn ceea ce privește gestionarea deșeurilor, precum și implementarea și monitorizarea lucrărilor de gestionare a deșeurilor.
• O mai bună informare a cetățenilor īn ceea ce privește beneficiile care rezultă din implementarea proiectului, precum și nevoia de schimbare a obiceiurilor acestora privind colectarea și gestionarea deșeurilor.
Dezvoltarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor īn judeţul Hunedoara presupune următoarele lucrări:
• Dezvoltarea unei facilităţi centrale de gestionare a deşeurilor īn Bārcea Mare, inclusiv:
– depozit conform nou;
– instalaţie de tratare mecanică şi biologică;
– instalaţie de sortare
• Dezovoltarea unei instalaţii de sortare şi a unei instalaţii de transfer īn:
-Petroşani
• Inchiderea a 9 depozite urbane neconforme:
-Aninoasa;
-Uroi Rapoltu Mare
-Orăştie
-Deva
-Haţeg
-Calan
-Petrila
-Hunedoara
-Lupeni

Depozitele ce vor fi gestionate de sistem vor include:

o Deşeuri menajere de la populaţie
o Deşeuri menajere de pe străzi, din parcuri şi deşeuri biodegradabile din pieţe;
o Deşeuri din instituţii şi industriale, similare cu deşeurile menajere.
Proiectul are ca scop īmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor din județul Hunedoara, care este afectat de practicile actuale īn materie de gestionare a deșeurilor. Mai exact, proiectul propus vizează, printre altele:
• Reducerea impactului provocat de sistemul actual de eliminare a deșeurilor asupra mediului īnconjurător. Acest impact se referă la poluarea apelor de suprafață și subterane prin levigat și emisia de biogaz, care este un gaz de seră. Reducerea se va realiza prin eliminarea de deșeuri tratate, īn locul deșeurilor mixte netratate.
• Creșterea gradului de utilizare a materialelor din deșeuri și protejarea resurselor naturale (īn special a resurselor minerale – impact global)
• Reducerea cantității de deșeuri care ajung la depozitul pentru deșeuri, mărind astfel durata de viață a depozitului și oferind posibilitatea de a utiliza terenurile libere īn scopuri mai valoroase decāt eliminarea deșeurilor
• Reducerea zonelor inestetice, a mirosurilor neplăcute, a paraziților și a altor riscuri de sănătate asociate practicilor actuale īn materie de gestionare a deșeurilor
• Permiterea accesului la serviciile de gestionare a deșeurilor pentru toți cetățenii județului Hunedoara
• Reducerea costului gestionării deșeurilor prin optimizarea sistemului de colectare a deșeurilor
Īn acest sens, principalele beneficii socioeconomice rezultate din implementarea proiectului propus se pot grupa īn trei categorii principale:
• Reducerea zonelor inestetice, a mirosurilor neplăcute și a riscurilor directe pentru sănătate.
• Economiile de costuri privind resursele, care se referă la recuperarea produselor reciclabile și producerea de compost, precum şi la reducerea cantității totale de deșeuri care ajung īn depozitul pentru deșeuri, ceea ce prelungește durata de viață a depozitelor.
• Reducerea emisiilor de gaze de seră, care se referă la evitarea (sau colectarea corespunzătoare) a emisiilor de metan și dioxid de carbon, care reprezintă de obicei 64%, respectiv 34% din volumul tuturor gazelor generate de descompunerea deșeurilor.
De asemenea, proiectul implică dezvoltarea unei infrastructuri complexe și extinse, care necesită angajarea de personal specializat și nespecializat. Mai exact, pe parcursul fazei de construcție, un număr mare de lucrători va avea șansa să lucreze la dezvoltarea infrastructurii (lucrători temporari). Se prevede că, de la īnceperea operării unităților, peste 200 de persoane cu specializări diferite vor avea șansa de a se angaja. De asemenea, cel puțin 10 persoane vor fi angajate la nivelul Consiliului Județean īn vederea īndeplinirii atribuțiilor asociate Unității de Implementare a Proiectului.
Proiectul va avea un impact direct pe piața resurselor reciclabile, care va fi extinsă īn vederea absorbirii cantităților superioare de materiale reciclabile produse īn instalația de sortare. De asemenea, de īndată ce operarea sistemului se stabilizează și populația este mai bine educată, CLO generat īn instalația TMB poate avea o calitate mai bună și s-ar putea dezvolta o nouă piață.
Un depozit județean particular funcționează īn prezent īn acest domeniu, iar el va deservi tot județul. Această inițiativă este luată īn considerare și integrată īn sistem.
Īn fine, acest proiect, īmpreună cu toate celelalte proiecte de gestionare a deșeurilor dezvoltate īn Romānia, intenționează să contribuie la īndeplinirea tuturor obligațiilor īn materie de gestionare a deșeurilor asumate de guvernul Romāniei pe parcursul procesului de aderare la UE.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––

ANUNT

08.04.2015

          1.PRIMĂRIA COMUNEI  BUCES organizează în data de 04 mai  2015, ora 10.00 concurs în vederea recrutării si selectiei de personal pentru ocuparea posturilor vacante in regim contractual , după cum urmează :

– Referent I A –din cadrul Compartimentului de Informare Publică – Centrul local de Promovare si Informare Turistică din subordinea Consiliului local al comunei Buces judeţul Hunedoara.

– Muncitor calificat I  (tractorist-sofer) din cadrul Compartimentului public de administrare a domeniului public si privat

           2. DOSARELE DE CONCURS se depun la Secretariatul comunei Buces si vor contine următoarele documente :

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae;

    h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

         3. Conditii generale si specifice :

a. Pentru postul de Referent IA

– Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat  ;

– Vechime in specialitatea studiilor minim 3 ani

– Abilităţi de utilizare a calculatorului Office (Word, Excel, Power Point) , Windows Paint , Internet

– Cursuri de specialitate de ghid turistic sau agent de turism

– Cunoasterea unei limbi straine (cu atestat) constituie un avantaj.

 b. Pentru postul de muncitor calificat I

– Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau şcoală profesională,

– Carnet de conducere categ. B, C, E

– Vechime minimă de 5 ani în conducerea de autovehicule;

– Cunoştinţe minime de mecanică auto;

– Atestat transport marfă vizate la zi ;

           4. Conditii necesare de participare la concurs :

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.3 din Regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vecant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare :

–         Sa aiba cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

–         Sa cunoasca limba romana scris si vorbit

–         Sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;

–         Sa aiba capacitate deplina de exercitiu ;

–         Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza

–         Sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice postului scos la concurs

–         Să nu fi fost condamnat definitiv  pentru săvârşirea vreunei infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

Concursul se va desfăşura în următoarele etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere – 30.04.2015, ora 14,00 – sediul Primariei comunei Buces

    b) proba scrisă – 04.05.2015 , ora 10- sediul primariei comunei Buces

    c) interviul – data pentru interviu va fi stabilită de către preşedintele comisiei

BIBLIOGRAFIA

a. Pentru postul de Referent IA

 1. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordonanta Guvernului nr. 58/1998  privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism în Romania, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 3. Legea nr. 755/ 2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism în Romania
 4. Hotararea Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata .
 1. Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului   nr. 637 din  1 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism .

b. Pentru postul de muncitor calificat I

 1. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare
 2. 2.     Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:

Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23;

 1. 3.     Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile  şi instituţiile publice:

Cap. 2 – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art. 5-7, art. 12;

 1. Codul rutier- Ordonanţa de Urgenta nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicata cu modificările si completările ulterioare;

         Informaţii despre condiţiile necesare pentru înscrierea la concurs precum şi bibliografie,se pot obţine de la Primăria comunei Buces, tel.0254684328, zilnic între orele 8.00 – 14.00.

PRIMAR,
Achim Marcus Traian

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

04.02.2015

ANUNȚ DE INTENȚIE

Primăria comunei Buceș este partener a unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial  de Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului „Economia socială – din Țara Moților până-n Țara Zarandului ” ID 147340. Proiectul „Economia socială – din Țara Moților până-n Țara Zarandului ” ID 147340 va fi implementat în parteneriat cu Asociația Montana Moților din Alba Iulia. Obiectivul general al proiectului este: înființarea și devoltarea unor structuri specifice economiei sociale și facilitarea ocupării grupurilor vulnerabile, ca principali vectori de creștere a gradului de incluziune socială și de asigurare a bunăstării cetățenilor.

Pentru derularea proiectului, pertanerul Primăria comunei Buceș, intenționează demararea procedurilor de achiziție pentru:

CHELTUIELI PENTRU DERULAREA PROIECTULUI
descarcă aici documentul

anunt_4_feb_birotica

CHELTUIELI DE TIP FEADR
descarcă aici documentul

anunt_4_feb_it

ACTIVITĂȚI SUBCONTRACTATE EXTERNALIZATE
descarcă aici documentul

anunt_4_feb_cursuri

ÎNCHIRIERE
descarcă aici documentul

anunt_4_feb_inchiriere

INFORMARE ȘI PUBLICITATE
descarcă aici documentul

anunt_4_feb_publicitate

09.01.2015

Anunt de selectie a expertilor pe termen lung in cadrul proiectului „Economia sociala – din Tara Motilor pana in Tara Zarandului” ID 147340

Primaria comunei Buces este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340. Proiectul “Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului” ID 147340 va fi implementat în parteneriat cu Asociatia Montana Motilor din Alba Iulia.
Obiectivul general al proiectului este: Infiintarea si dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale si facilitarea ocuparii grupurilor vulnerabile, ca principali vectori de crestere a gradului de incluziune sociala si de asigurare a bunăstării cetăţenilor.
În vederea completării echipei de implementare și derulare a proiectului, anunţăm că în perioada 10.01.2015 – 16.01.2015, Primaria comunei Buces organizează selecţia următoarelor categorii de experți:
1) Asistent manager proiect – 1 post
2) Responsabil financiar – 1 post
3) Responsabil grup tinta – 1/2 post
4) Expert monitorizare in relatia cu structurile de economie sociala – 1/2 post
5) Expert consiliere si asistenta psihologica – 1/2 poste
6) Expert informare-diseminare – 1 post

Lasă un răspuns