MONITORUL OFICIAL LOCAL

ALTE DOCUMENTE PUBLICE

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

PRIMARIA COMUNEI BUCES organizeaza în data de 25 Februarie 2019, concurs în vederea recrutării si selectiei de personal pentru ocuparea postului vacant de GUARD

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI BUCES
________________________________________________________________

AN U N Ţ

 1. PRIMĂRIA COMUNEI BUCES organizează în data de 25 Februarie 2019, ora 10.00 concurs în vederea recrutării si selectiei de personal pentru ocuparea postului vacant în regim contractual , după cum urmează :
  GUARD – în cadrul Compartimentului de Contabilitate și Administrativ – din subordinea Consiliului local al comunei Buceș judeţul Hunedoara.
 2. DOSARELE DE CONCURS se depun la Secretarul comunei Buceș și vor contine următoarele documente :
  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
  d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, dupa caz ;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
 3. Conditii generale si specifice:
  a. Pentru postul de GUARD
  – Nivelul studiilor medii;
  – Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită vechime.
 4. Conditii necesare de participare la concurs:
  – Candidații trebuie să îndeplineasca condițiile prevazute de art.3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vecant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011 cu modificarile și completarile ulterioare.
  – Să aiba cetatenia română , cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European și domiciliul în România.
  – Să cunoasca limba română scris și vorbit
  – Să aiba varstă minima reglementată de prevederile legale.
  – Să aibă capacitate deplină de exercitiu.
  – Să aibă o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candidează.
  – Să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice postului scos la concurs.
  – Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea vreunei infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

Concursul se va desfăşură în următoarele etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 20.02.2019 ora 10:00 – la sediul Primariei comunei Buceș;
b) proba scrisă – 25.02.2019, ora 10 – la sediul primariei comunei Buceș;
c) interviul – data pentru interviu va fi stabilită de către preşedintele comisiei.

BIBLIOGRAFIA:

a. Pentru postul de GUARD 1A
1. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
3. Legea nr.319/2006 –Legea securitatii si sanatatii in muncă, cu modificările și completarile ulterioare;

Informaţii despre condiţiile necesare pentru înscrierea la concurs precum şi bibliografie, se pot obţine de la Primăria comunei Buceș, tel.0254684328, zilnic între orele 8.00 – 14.00.

PRIMAR,
Achim Marcus Traian

PRIMĂRIA COMUNEI BUCES organizeaza în data de 26 Februarie 2019, concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea postului de referent 1A – în cadrul Compartimentului de Informare Publică – Centrul local de Promovare si Informare Turistică

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI BUCEȘ
_______________________________________________________

A N U N Ţ

 1. PRIMĂRIA COMUNEI BUCES organizează în data de 26 Februarie 2019, ora 10.00 concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea postului vacant în regim contractual , după cum urmează :
  – Referent 1A – din cadrul Compartimentului de Informare Publică – Centrul local de Promovare si Informare Turistică din subordinea Consiliului local al comunei Buceș judeţul Hunedoara.

2. DOSARELE DE CONCURS se depun la Secretariatul comunei Buces și vor contine următoarele documente :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, dupa caz ;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

3. Conditii generale si specifice :
a. Pentru postul de Referent 1A
– Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită vechime.
– Abilităţi de utilizare a calculatorului Office (Word, Excel, Power Point) , Windows Paint , Internet
– Cursuri de specialitate de ghid turistic sau agent de turism sau dovada inscrierii la un curs de specialitate ghid turistic sau agent de turism
– Cunoasterea unei limbi straine (cu atestat) constituie un avantaj.

4. Conditii necesare de participare la concurs :
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.3 din Regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vecant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare :
Să aiba cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în România ;
Să cunoască limba română scris și vorbit
Să aibă vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
Să aibă o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candidează;
Să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice postului scos la concurs;
Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea vreunei infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfăşura în următoarele etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 21.02.2019, ora 10,00 – la sediul Primariei comunei Buceș;
b) proba scrisă – 26.02.2019 , ora 10 – la sediul primariei comunei Buceș;
c) interviul – data pentru interviu va fi stabilită de către preşedintele comisiei.

BIBLIOGRAFIA
a. Pentru postul de Referent 1A
1. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanta Guvernului nr. 58/1998  privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism în Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 755/ 2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism în Romania;
4. Hotararea Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată;
6. Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului  nr. 637 din  1 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism.

Informaţii despre condiţiile necesare pentru înscrierea la concurs precum şi bibliografie, se pot obţine de la Primăria comunei Buceș, tel.0254684328, zilnic între orele 8.00 – 14.00.

PRIMAR,
Achim Marcus Traian

Anunt important despre plata impozitelor pe 2019

 • În vederea actualizării bazei de date la Registrul Agricol și la Compartimentul Impozite și Taxe, vă rugăm să vă prezentați la Primăria comunei Buceș cu actele de proprietate (Titlul de proprietate, Proces verbal de punere în posesie, Contract de Vânzare-Cumpărare, extras CF și orice act care dovedește dreptul de proprietate asupra terenurilor, clădirilor și altor bunuri).
 • Plata impozitelor și taxelor la Primăria Buceș se face începând cu data de 15.01.2019,
  între orele 08:30 – 16:00, de luni până vineri
  în ultima zi din lună între orele 08:30 – 10:00
 • Pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri, teren și impozitul pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice și juridice pentru anul 2019 pînă la data de 31.03.2019, se acordă bonificație de 10%.
 • Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri și pe mijloacele de transport atât persoane fizice, cât și pentru persoanele juridice se plătesc anual în 2 rate egale, până la data de 31 martie 2019 și respectiv până la data de 30 septembrie 2019 inclusiv.
 • Impozitul pe clădiri, terenuri și mijloacele de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2019.

Declarații de avere și de interese

Transparența veniturilor salariale

Rapoarte și studii

Toate documentele de interes public

Dezbatere publica

Primaria comunei Buces
sat Buces, nr. 79, cod postal 337135, judetul Hunedoara , ROMANIA
telefoane +40 254 684 328 sau tel/fax +4 0254 684 338
e-mail: primariabuces@clicknet.ro

[ribbon toplink=”true”]SUBIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE[/ribbon]

Dezbaterea publica a Regulamentului Serviciului de Salubrizare
pentru judetul Hunedoara

Primaria comunei Buces a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu privire la prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Hunedoara care urmeaza a fi adoptat, ca urmare a implementarii Sistemului de Management Intergrat al Deseurilor in judetul Hunedoara.

Regulamentul poate fi consultat (aici), sau la sediul Primariei comunei Buces, nr. 79, jud. Hunedoara ori pe site-ul www.adideseurihd.ro

Etapa consultarii publice are loc in perioada 20.07.2015 – 31.082015

Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:primariabuces@clicknet.ro pana la data de 31.07.2015 sau pot inregistra adresele scrise la sediul Primariei Buces din sat Buces, nr.79, jud. Hunedoara.

Data 20.07.2015

Primarul comunei Buces
ACHIM-MARCUS Traian

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul se referă la dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor īn județul Hunedoara.
Populația județului este de aproximativ 457.662 locuitori (īn 2011), respectiv 24,8% din populația regiunii de vest și 2,23% din populația totală a țării. Aproximativ 75% din populație locuiește īn mediul urban, īn timp ce restul de 25% locuiește īn mediul rural. Județul Hunedoara are o suprafață totală de 7.063 km2 și se īnvecinează cu județul Gorj la sud, cu județele Arad, Timiș și Caraș Severin la vest și cu județele Alba și Vālcea la est. Pe teritoriul județului Hunedoara se află 7 municipii, 7 orașe și 55 de comune.
Proiectul vizează rezolvarea problemelor ecologice și operaționale semnificative asociate generării și gestionării deșeurilor, precum și dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor la nivelul județului, care să īmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor. Sistemul propus cuprinde toate elementele gestionării deșeurilor, de la prevenire și colectare pānă la eliminare şi este adaptat nevoilor județului, fiind identificat drept cel mai rentabil și accesibil pentru locuitorii județului.

Obiectivele specifice vizate de sistemul propus cuprind:
• Prevenirea generării deșeurilor prin promovarea compostării individuale și printr-o mai bună informare a populației;
• Creșterea ratei de conectare la serviciile de salubrizare īn zonele rurale, pentru a ajunge la 100%, gradul actual fiind de 90% (īn ceea ce privește colectarea organizată)
• Respectarea Directivelor privind depozitarea și ambalarea, precum și a Directivei privind emisiile industriale, a Directivei-cadru privind deșeurile, a Directivelor privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și a legislației romānești īn vigoare, prin implementarea colectării selective și construirea și operarea instalației de sortare și a instalației de tratare a deșeurilor biodegradabile;
• Reducerea globală a eliminării deșeurilor īn cadrul depozitului;
• Protecția mediului īnconjurător și a sănătății publice prin operarea unui depozit conform pentru deșeuri și īnchiderea depozitelor neconforme existente;
• Consolidarea capacităților județului Hunedoara īn ceea ce privește gestionarea deșeurilor, precum și implementarea și monitorizarea lucrărilor de gestionare a deșeurilor.
• O mai bună informare a cetățenilor īn ceea ce privește beneficiile care rezultă din implementarea proiectului, precum și nevoia de schimbare a obiceiurilor acestora privind colectarea și gestionarea deșeurilor.
Dezvoltarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor īn judeţul Hunedoara presupune următoarele lucrări:
• Dezvoltarea unei facilităţi centrale de gestionare a deşeurilor īn Bārcea Mare, inclusiv:
– depozit conform nou;
– instalaţie de tratare mecanică şi biologică;
– instalaţie de sortare
• Dezovoltarea unei instalaţii de sortare şi a unei instalaţii de transfer īn:
-Petroşani
• Inchiderea a 9 depozite urbane neconforme:
-Aninoasa;
-Uroi Rapoltu Mare
-Orăştie
-Deva
-Haţeg
-Calan
-Petrila
-Hunedoara
-Lupeni

Depozitele ce vor fi gestionate de sistem vor include:

o Deşeuri menajere de la populaţie
o Deşeuri menajere de pe străzi, din parcuri şi deşeuri biodegradabile din pieţe;
o Deşeuri din instituţii şi industriale, similare cu deşeurile menajere.
Proiectul are ca scop īmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor din județul Hunedoara, care este afectat de practicile actuale īn materie de gestionare a deșeurilor. Mai exact, proiectul propus vizează, printre altele:
• Reducerea impactului provocat de sistemul actual de eliminare a deșeurilor asupra mediului īnconjurător. Acest impact se referă la poluarea apelor de suprafață și subterane prin levigat și emisia de biogaz, care este un gaz de seră. Reducerea se va realiza prin eliminarea de deșeuri tratate, īn locul deșeurilor mixte netratate.
• Creșterea gradului de utilizare a materialelor din deșeuri și protejarea resurselor naturale (īn special a resurselor minerale – impact global)
• Reducerea cantității de deșeuri care ajung la depozitul pentru deșeuri, mărind astfel durata de viață a depozitului și oferind posibilitatea de a utiliza terenurile libere īn scopuri mai valoroase decāt eliminarea deșeurilor
• Reducerea zonelor inestetice, a mirosurilor neplăcute, a paraziților și a altor riscuri de sănătate asociate practicilor actuale īn materie de gestionare a deșeurilor
• Permiterea accesului la serviciile de gestionare a deșeurilor pentru toți cetățenii județului Hunedoara
• Reducerea costului gestionării deșeurilor prin optimizarea sistemului de colectare a deșeurilor
Īn acest sens, principalele beneficii socioeconomice rezultate din implementarea proiectului propus se pot grupa īn trei categorii principale:
• Reducerea zonelor inestetice, a mirosurilor neplăcute și a riscurilor directe pentru sănătate.
• Economiile de costuri privind resursele, care se referă la recuperarea produselor reciclabile și producerea de compost, precum şi la reducerea cantității totale de deșeuri care ajung īn depozitul pentru deșeuri, ceea ce prelungește durata de viață a depozitelor.
• Reducerea emisiilor de gaze de seră, care se referă la evitarea (sau colectarea corespunzătoare) a emisiilor de metan și dioxid de carbon, care reprezintă de obicei 64%, respectiv 34% din volumul tuturor gazelor generate de descompunerea deșeurilor.
De asemenea, proiectul implică dezvoltarea unei infrastructuri complexe și extinse, care necesită angajarea de personal specializat și nespecializat. Mai exact, pe parcursul fazei de construcție, un număr mare de lucrători va avea șansa să lucreze la dezvoltarea infrastructurii (lucrători temporari). Se prevede că, de la īnceperea operării unităților, peste 200 de persoane cu specializări diferite vor avea șansa de a se angaja. De asemenea, cel puțin 10 persoane vor fi angajate la nivelul Consiliului Județean īn vederea īndeplinirii atribuțiilor asociate Unității de Implementare a Proiectului.
Proiectul va avea un impact direct pe piața resurselor reciclabile, care va fi extinsă īn vederea absorbirii cantităților superioare de materiale reciclabile produse īn instalația de sortare. De asemenea, de īndată ce operarea sistemului se stabilizează și populația este mai bine educată, CLO generat īn instalația TMB poate avea o calitate mai bună și s-ar putea dezvolta o nouă piață.
Un depozit județean particular funcționează īn prezent īn acest domeniu, iar el va deservi tot județul. Această inițiativă este luată īn considerare și integrată īn sistem.
Īn fine, acest proiect, īmpreună cu toate celelalte proiecte de gestionare a deșeurilor dezvoltate īn Romānia, intenționează să contribuie la īndeplinirea tuturor obligațiilor īn materie de gestionare a deșeurilor asumate de guvernul Romāniei pe parcursul procesului de aderare la UE.

 

Opinia cetatenilor

Va multumim pentru interesul dumneavoastra.
Aceasta pagina a fost creata pentru a va putea exprima liber opiniile in legatura cu comuna noastra. Parerea fiecaruia este inmportanta, in masura in care se refera la lucruri importante, de interes general. Ne ajuta sa cunoastem mai bine opiniile cetatenilor, asfel incat sa putem lua cele mai bune decizii.
Din acest motiv, vom filtra opiniile cetatenilor si nu vom accepta postari injurioase, antisociale sau ilegale.