Pentru funcția audio, trebuie să selectați textul cu mous-ul și apoi să dați clic pe simbolul difuzor care apare lângă textul selectat.   Click to listen highlighted text! Pentru funcția audio, trebuie să selectați textul cu mous-ul și apoi să dați clic pe simbolul difuzor care apare lângă textul selectat.

Informații publice oferite din oficiu

Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de  Legea 544/2001 și Legea 52/2003 .
Acest website vă oferă informații de interes public și alte servicii ale administrației publice locale.

Participați în mod activ la luarea deciziilor!

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI AL LOCUINȚELOR, RUNDA 2021

documentele recensământului

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Anunțuri publice

PRIMARIA COMUNEI BUCES organizeaza în data de 25 Februarie 2019, concurs în vederea recrutării si selectiei de personal pentru ocuparea postului vacant de GUARD

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI BUCES
________________________________________________________________

AN U N Ţ

 1. PRIMĂRIA COMUNEI BUCES organizează în data de 25 Februarie 2019, ora 10.00 concurs în vederea recrutării si selectiei de personal pentru ocuparea postului vacant în regim contractual , după cum urmează :
  GUARD – în cadrul Compartimentului de Contabilitate și Administrativ – din subordinea Consiliului local al comunei Buceș judeţul Hunedoara.
 2. DOSARELE DE CONCURS se depun la Secretarul comunei Buceș și vor contine următoarele documente :
  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
  d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, dupa caz ;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
 3. Conditii generale si specifice:
  a. Pentru postul de GUARD
  – Nivelul studiilor medii;
  – Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită vechime.
 4. Conditii necesare de participare la concurs:
  – Candidații trebuie să îndeplineasca condițiile prevazute de art.3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vecant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011 cu modificarile și completarile ulterioare.
  – Să aiba cetatenia română , cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European și domiciliul în România.
  – Să cunoasca limba română scris și vorbit
  – Să aiba varstă minima reglementată de prevederile legale.
  – Să aibă capacitate deplină de exercitiu.
  – Să aibă o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candidează.
  – Să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice postului scos la concurs.
  – Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea vreunei infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

Concursul se va desfăşură în următoarele etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 20.02.2019 ora 10:00 – la sediul Primariei comunei Buceș;
b) proba scrisă – 25.02.2019, ora 10 – la sediul primariei comunei Buceș;
c) interviul – data pentru interviu va fi stabilită de către preşedintele comisiei.

BIBLIOGRAFIA:

a. Pentru postul de GUARD 1A
1. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
3. Legea nr.319/2006 –Legea securitatii si sanatatii in muncă, cu modificările și completarile ulterioare;

Informaţii despre condiţiile necesare pentru înscrierea la concurs precum şi bibliografie, se pot obţine de la Primăria comunei Buceș, tel.0254684328, zilnic între orele 8.00 – 14.00.

PRIMAR,
Achim Marcus Traian

PRIMĂRIA COMUNEI BUCES organizeaza în data de 26 Februarie 2019, concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea postului de referent 1A – în cadrul Compartimentului de Informare Publică – Centrul local de Promovare si Informare Turistică

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI BUCEȘ
_______________________________________________________

A N U N Ţ

 1. PRIMĂRIA COMUNEI BUCES organizează în data de 26 Februarie 2019, ora 10.00 concurs în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea postului vacant în regim contractual , după cum urmează :
  – Referent 1A – din cadrul Compartimentului de Informare Publică – Centrul local de Promovare si Informare Turistică din subordinea Consiliului local al comunei Buceș judeţul Hunedoara.

2. DOSARELE DE CONCURS se depun la Secretariatul comunei Buces și vor contine următoarele documente :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, dupa caz ;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

3. Conditii generale si specifice :
a. Pentru postul de Referent 1A
– Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită vechime.
– Abilităţi de utilizare a calculatorului Office (Word, Excel, Power Point) , Windows Paint , Internet
– Cursuri de specialitate de ghid turistic sau agent de turism sau dovada inscrierii la un curs de specialitate ghid turistic sau agent de turism
– Cunoasterea unei limbi straine (cu atestat) constituie un avantaj.

4. Conditii necesare de participare la concurs :
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.3 din Regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vecant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare :
Să aiba cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în România ;
Să cunoască limba română scris și vorbit
Să aibă vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
Să aibă o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candidează;
Să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice postului scos la concurs;
Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea vreunei infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfăşura în următoarele etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 21.02.2019, ora 10,00 – la sediul Primariei comunei Buceș;
b) proba scrisă – 26.02.2019 , ora 10 – la sediul primariei comunei Buceș;
c) interviul – data pentru interviu va fi stabilită de către preşedintele comisiei.

BIBLIOGRAFIA
a. Pentru postul de Referent 1A
1. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanta Guvernului nr. 58/1998  privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism în Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 755/ 2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism în Romania;
4. Hotararea Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată;
6. Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului  nr. 637 din  1 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism.

Informaţii despre condiţiile necesare pentru înscrierea la concurs precum şi bibliografie, se pot obţine de la Primăria comunei Buceș, tel.0254684328, zilnic între orele 8.00 – 14.00.

PRIMAR,
Achim Marcus Traian

Anunt important despre plata impozitelor pe 2019

 • În vederea actualizării bazei de date la Registrul Agricol și la Compartimentul Impozite și Taxe, vă rugăm să vă prezentați la Primăria comunei Buceș cu actele de proprietate (Titlul de proprietate, Proces verbal de punere în posesie, Contract de Vânzare-Cumpărare, extras CF și orice act care dovedește dreptul de proprietate asupra terenurilor, clădirilor și altor bunuri).
 • Plata impozitelor și taxelor la Primăria Buceș se face începând cu data de 15.01.2019,
  între orele 08:30 – 16:00, de luni până vineri
  în ultima zi din lună între orele 08:30 – 10:00
 • Pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri, teren și impozitul pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice și juridice pentru anul 2019 pînă la data de 31.03.2019, se acordă bonificație de 10%.
 • Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri și pe mijloacele de transport atât persoane fizice, cât și pentru persoanele juridice se plătesc anual în 2 rate egale, până la data de 31 martie 2019 și respectiv până la data de 30 septembrie 2019 inclusiv.
 • Impozitul pe clădiri, terenuri și mijloacele de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2019.

O comună care a beneficiat de la Uniunea Europeană de peste 5 milioane de euro pentru modernizare și reconstrucție socială nu putea să neglijeze comunicarea prin cele mai moderne și eficiente mijloace. Pentru că timpul dumneavoastră este tot mai prețios, vă punem la dispoziție această pagină web prin care veți obține în cel mai scurt timp informațiile de care aveți nevoie. În același timp, opiniile dumneavoastră ne ajută să luăm cele mai bune decizii pentru comunitatea noastră.

ACHIM-MĂRCUȘ Traian
Primarul comunei Buceș

MONITORUL OFICIAL LOCAL

În lista de mai jos aveți acces la principalele categorii de documente și informații publice privind activitatea Consiliului Local și relația primăriei cu cetățenii.
Accesați meniul de mai jos.

Suntem aici